ازاستنلي-شجاعتاشعارهايرويسكوها

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

بازي خوب هميشه مصدوميت، وجود با اما شــجاع است. سرخپوشان دفاع

ميشود. جذابتر جدالشان حاال ميكند.

مدافعي مقابل ليگ گذشته فصل گل آقاي پورقاز؛ عزت برابر عليپور علي بر ميتواند هم جدال اين ميشود! مصدوم زياد و ميكند اشتباه كم كه ايران فوتبال سرزن مهاجمان جمله از عليپور باشد. تأثيرگذار كار نتيجه پورقاز ميگيرد. پنالتي حريفان از خوب خيلي هم زمين روي كه است به ساده مهاجمي هيچ براي او از عبور كه اســت پرقدرت مدافع يك نيز

نظرنميرسد.

است. رسيده فرا هفتم راند حاال رسيدهاند. تساوي

4 مدت به ساسان شانزدهم، ليگ در كاميابينيا؛ كمال برابر انصاري ساسان گذراند، سرخپوشان تمرينات در كه ماهي 3 خاطر به و بود برانكو شاگرد هفته اينكه با نيز كاميابينيا كمال آشناست. برانكو تاكتيكهاي و كاري شــيوه با مهره يك پرسپوليس براي همچنان اما دارد كتف ناحيه از مزمني مصدوميت

بود. خواهد جالب جنگشان ميشود. محسوب مؤثر

فوتبال تازه استعداد مقابل بايد سپاهان كاپيتان كياني؛ مهدي و بشاررسن بهره خوبي تمركز و باال محيطي آگاهي از داده نشان بشــار بجنگد. عراق باال، سرعت و تكنيك با ميكند تالش كه دارد كمي بدني توان اما ميبرد حســاب به باتجربه و كامل بازيكن يك اما كياني كند. جبران را نقص اين هافبك كنيد، كم فوتبالش از را تكنيــك و ســرعت بحث اگر كه ميآيد

بود. خواهد سرسختي

خيليها، نگاه از بيرانوند نيازمند؛ پيام با بيرانوند عليرضا محســوب ايران فوتبال حاضر حال دروازهبان بهترين اما نيست اضافي توضيح به نيازي او مورد در ميشود. اينبازيبرايشجذابيتهايفراوانيدارد،همچنين پيامنيازمندجوانكهمقابلاستقالل،انصافاخوب پرســپوليس با بازي به نوبت حاال و كــرد كار

اما يكديگر از دور جدالي دو اين است. رسيده نزديكبهنتيجهبازيخواهندداشت.اشتباه

تيم يك تالشهاي ميتواند آنها از كدام هر

بدهد. قرار تأثير تحت را

هيچ بدون جنگ اين خليلزاده؛ شــجاع مقابل اســتنلي كيروش بود. خواهد امروز دقيقه 90 طــول در درگيري مهمترين ترديــدي، هيچ به كيروش قلدر. و گلزن مدافع يك مقابــل ليگ گلزن بهترين به خود زهر ريختن براي فرصت يك منتظر و نميكند رحم مدافعــي و ذوبآهن سپاهان، استقالل، كرمان، مس اهواز، استقالل مثل تيمهايي از مرتبه 6 كه حال به تا دو اين جنگ است. كرده فعاليت نيز تراكتورسازي به نيز ديدار 2 در و است برانكو سود به يك بر 3 گذشته، روياروييهايشان از را خوبی فصل كه پرسپوليس نيجريهای مهاجم منشا، گادوين دارد فرصت ديگر هفته دو تنها نمیگذارد، سر پشت گلزنی لحاظ گذشته فصل منشا كند. حفظ را اصلی تركيب در جايگاهش تا زود خيلی امــا كرد آغــاز تراكتور مقابــل گلزنی بــا را كارش گل آقای محروميت حكم تا شد عليپور و طارمی نيمكتنشين اضافه اصلی تركيب به منشــا و برسد طارمی يعنی پرسپوليس شود.اماروندنااميدكنندهمهاجمنيجريهایادامهداشتواودوباره نعمتی سيامك به اصلی تركيب در را جايش و شد نيمكتنشين احمدزاده و اميری رفتن با و بود خوششانس منشا ادامه در اما داد بيشتر هفته دو تنها منشا حاال بازگشت. اصلی تركيب به ديگر بار 0۸1 اگر و كند حفظ اصلی تركيب در را جايش تا ندارد فرصت در بايد بدهد، دست از را جنوبی پارس و سپاهان با تقابل دقيقه رفيعی، سروش بازیهای تماشاگر نيمكت روی از دوم نيمفصل مهدیترابی،مهدیشريفیو...بازيكنانجديدپرسپوليسباشد. يا باشد رفت بازي نميكند فرقي رسيديم. پرســپوليس و سپاهان بازي به برگشت؛تهرانبرگزارشوديااصفهان؛پرسپوليسصدرنشينباشدياسپاهان؛ جنگ دهها تيم، دو جدال واقع در است. حساس و جذاب هميشــه بازي اين بازي» «نتيجه نام به بزرگ جنگ يك در پيروزي براي زمين داخل كوچك اول دقيقه از تيم دو و باشد جذابيت و هيجان از پر بازي، اين داريم توقع است. دروازهها روي حمله طراحي دنبال به مدام «بسكتبال» بازيهاي مثل آخر تا ايران ليگ «از پرسيد: ما از كسي اگر تا دهند نشان را عالي بازي يك و باشند كيفي سطح از تا ببين را پرسپوليس و ســپاهان «بازي بگوييم: خبر؟» چه

ببري!» لذت ايران فوتبال

يك پست، هر در تقريبا باشيم. گستردهاي جنگهاي شاهد بايد ديدار، اين در اما ميكنيم. مرور هم با را ديدني روياروييهاي اين از برخي ميبينيم. را عالي جنگ

تهراني سرخپوشان برتري پرسپوليس؛ هواداران مقابل سپاهان هواداران به و داد قرار مدعيان جمع در دوباره را پرسپوليس گذشته، ديدارهاي در همينعلت،طرفداراناينتيمبرايعالموآدمكريميخوانند،هواداران ديار در سو، آن از البته نيســتند. مســتثني قاعده اين از هم ســپاهان ســاكت هم ســپاهان طرفداران اســت. متفاوت چيز همه زايندهرود، ادامه نيز امروز كريخوانيها اين نيستند. كريخواني از غافل و ننشستهاند نرسد سكوها روي بزنبزن و توهين فحاشي، به ميكنيم دعا فقط و دارد خاطره هنوز احمدي» «سرباز شدن نابينا ماجراي بابت ما همه چون

داريم. تلخي

يك ديروز مورد، اين در ايوانكوويــچ؛ برانكو با قلعهنويي امير روزنامه ذرهبين زير چيز همه كرديم. منتشــر مفصل پرونده ليگ قهرمان بار 5 و دارد سال 55 قلعهنويي گرفت. قرار خبرورزشي ليگ فصلهاي ساير در ششم، و اول فصلهاي از غير به او است. شده برتر وارد چهاردهم فصل اواخر از برانكو است. كرده تيمداري و بوده حاضر برتر اين آورد. دست به برتر ليگ قهرماني 2 گذشته فصل 3 در و شد برتر ليگ در قلعهنويي اما بوده عهدهدار را پرسپوليس هدايت فقط ســاله، 63 مربي ديدار براي فوتبال فدراسيون انضباطي كميته ســوي از ورزشگاه به شده قرار ويژه ناظر يك پرسپوليس، و سپاهان داخل شرايط به كاري قطعا كه ناظري برود. جهان نقش اتفاقاتي و حواشي گزارش ثبت براي فقط و ندارد زمين راهي دارد، را ديدار اين در دردسر يا وقفه ايجاد امكان كه

شد. خواهد اصفهان گفت: ما به فدراسيوننشــينها از يكي مورد اين در «اينناظرويژهبهصورتناشناسبينتماشاگرانمينشيند حتي و بازيكنان و تماشــاگران رفتار شــعارها، مورد در و در دارد وظيفه او ميكند. تهيه گزارش فني كادر اعضاي يا و ميدهد رخ كه اتفاقاتي و تماشاگران رفتار خصوص گزارشــي كند، دچار تنش به را بازي شــرايط دارد امكان قاضي تا ميدهد ارائه انضباطي كميته به و كــرده تهيــه

بدهد.» رأي موردش در حسنزاده از يكي اساسنامهاش، طبق كه آنجا از پرسپوليس باشــگاه اركان تمــام ميآيد، حســاب به دولتــي شــركتهاي طبق و ميشوند محسوب دولت كارمندان نيز مديريتياش بازنشستهها بهكارگيري منع بر مبني مجلس جديد قانون درمناصبدولتي،درصورتاحرازبازنشستگي،بايدباشگاه گرشاسبي حميدرضا حال شامل قانون، اين كنند. ترك را تعداد راستا همين در برود. پرسپوليس از بايد او و شده هم اندكيازهوادارانپرسپوليسبرايحمايتازثباتمديريت كردند. تجمع ورزش وزارت مقابل محبوبشان، باشگاه در فراتر دست دو انگشــتهاي تعداد از تعدادشــان كه آنها نميرفت،ازوزيرورزشخواستندباادامهفعاليتگرشاسبي موافقتكند.ايناتفاقدرحاليرخدادكهمسعودسلطانيفر اســتان به و نبود تهران در اصال ديروز جوانان و ورزش وزير

بود! كرده سفر كرمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.