سپاهان؛پرسپوليس سرمشقمشترك!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ميتواند نوعي به پرسپوليس ســپاهان- يكشــنبه روز فينالگونه ديدار تيم دو اين مسابقه باشد. ايران برتر ليگ اول نيمفصل قهرمان تعيينكننده است. بوده برخوردار زيادي اهميت از و شده برگزار بااليي سطح در همواره اميرقلعهنوييبرايسپاهانكهچندسالناكاميدررسيدنبهردههايباالي برانكو كه همانگونه داشــته را ناجي يك حكم بود كرده تجربه را جــدول فصل ابتداي بحرانزده تيم از و ســاخته رها افول دوران از را پرســپوليس

ساخت. آسيا نايبقهرمان و ايران قهرمان شانزدهم، كه دارند هم با بسياري فني و تاريخي اشتراكات سپاهان و پرسپوليس هم امسال ليگ جدول در است. تيم دو ريشه بودن شاهيني آنها مهمترين خانههاي در همسايگي كند. شبيهتر هم به را تيم دو اين تا بوده مســائلي ادامه باالها آن در ليگ پايان تا ميشود پيشبيني كه جدول ســوم و دوم چنين مخاطب به كه گفتاري و كرداری اشتراكي نقطه البته و باشد داشته معلمي و كرده پيروي الگو و سرمشــق يك از تيم دو اين ميكند تداعــي

دارند! مشترك باشگاه عجيب بيانيه به آوريد خاطر به اگر را استقالل و سپاهان ديدار بهرغم سپاهان كه آنجا ميرســيد. داوري از نگراني خصوص در اصفهاني آن امتياز 3 به نساجي با بازي تلفشده وقتهاي در داور اشتباه از بهرهمندي و داوران كميته دادن قرار تأثير تحت براي و تعجب كمال در اما رسيد بازي با بازي همان در اينكه جالبتر آن از كرد. صادر را بيانيــه آن عمومي افكار بازي آن داور كه بود زردها سمت به قدري به داوري تصميمات اســتقالل فوتبال، در لكن گرديد اعمال داور مورد در محروميت اين گرچه شد. محروم ندارد وجود داور اشتباه سوت از حاصل امتيازات گرفتن پس باز براي قانوني

ماند! اصفهانيها حساب در هميشه براي امتياز 6 آن و عجيب چندان پرسپوليس سپاهان- شبهشــهرآورد آستانه در حال

نيز موفقيت با كه رود، زاينده ديار زردپوشان روز آن جنجالي حركت نيست نگراني از حاكي صحبتهاي شود. تكرار پرسپوليسیها سمت از شد، توأم جانبدارانه احتماال قضاوت خصوص در پرسپوليس مسئوالن برخي و برانكو

دارد. آن اصلي نويسندگان عليه بار اين سناريو همان تكرار از نشان داور از معموال است حرفهاي فوتبال معيارهاي از دور به كه رفتارها اينگونه اجرايي عوامل و فدراســيون ضعف و گرفته صورت مدعي تيمهاي ســوي داشته نقش تاريكي در شده رها تيرهاي اين نشــاندن ثمر به در نيز فوتبال خواهد و هست و بوده دنيا فوتبال نقاط تمام در داوري اشتباهات وگرنه است بود،حالدرليگهايمعتبراروپاييبهخاطربهرهمنديازامكاناتوحرفهاي تمام اگر اما ميخورند چشم به بيشــتر ما مثل ليگهايي در و كمتر بودن ميشود آن نتيجه دهند قرار موشكافانه بررسي مورد را فصل يك بازيهاي و بردهاند زيان و سود اشتباهات اين از برابري تقريبا ميزان به تيمها همه كه

ميشود! خوانده عدل كه است عليالسويهاي ظلم همان اين ديدارسپاهانوپرسپوليسميتواندزيباترينبازينيمفصلاولفوتبال فرافكني و حاشيهاي مصاحبههاي جاي به بيروني عوامل آنكه شرط به باشد درگيريهاي و تنش ايجاد از و سپرده ميدانشــان داخل بازيكنان به را كار

كنند. پرهيز كالمي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.