آزموناینهفته

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

خدمت در هفته» اين «آزمون با هم هفته اين به كه كساني از نفر 7 به بار اين هســتيم. شما سؤاالتزيرپاسخصحيحبدهند،هيچجايزهاي تعلقنخواهدگرفت،درعوضبهباقينفراتيك اهدا آلوده، هواي در استفاده جهت هوا شمش

خواهدشد. ... زندهام تا فروزان: -1 الف)رزمندهام. ب)شرمندهام. پروندهام. داراي اخالق كميته تو ج) د)برايپرسپوليسيهاكريميخوانم.

... اولم انتخاب شفر: -2 الف)همانانتخابآخرماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.