که... دانيد می آیا

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

يک باالخره اروپا ملتهای جام تولد از بعد سال ۰5 از کند. دفاع خود قهرمانی عنوان از توانست تيم قهرمان يک سال ۴ هر ملتها جام ۸۰۰2 تا ۰۶91 آلمان ايتاليا، اسپانيا، شوروی، ترتيب به داشت؛ هلند، فرانسه، غربی، آلمان چکسلواکی، غربی، وقتی اسپانيا. و يونان فرانسه، آلمان، دانمارک، ايتاليا همراه به اســپانيا و رســيد 2۰12 يورو 52 از بعد توانستند ماتادورها شدند، فيناليست و اولين به مبدل و شکســته را طلسم اين سال جام به متوالی دوره دو که شــوند تيمی آخرين قهرمانیمیرسد.آخرينقهرمانيوروتاامروزهم

است. )2۰1۶( پرتغال که چهرهکودکیستارهتيمملیاسپانيا

بزنيد حدس را او نام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.