امباپه؛ فقطرئالميتواند اورابخرد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

دربازارآســیا،کهبازاراصليباشگاهپاريسنژرمناست،چهرهنیمار حسابيدرخشانترازامباپهاست.اینراميتواندربازيسوپرجامفرانسهدر شــنزنچینبهخوبيدید؛جایيکهپاريســنژرمنتوانست4برصفرموناکورا شکستدهد.آنجاشمارزیاديازتماشاگرانپیراهنيبااسمنیماررابهتنکردهبودند کهنشانازتأثیراینبازیکندرشرقآسیادارد؛برندنیماردراینبازارميتواندحسابيبه دادپاريسنژرمنبرسد.البتهمدیریتبهخوبيميدانددرصورتيکهامباپهبهفروشبرسد مشــکلاصليحلميشود؛اینبازیکنکهتابستان7102بارقم081میلیونیوروازموناکو راهيپاريسنژرمنشدهحاالدستکم052میلیونیوروميارزد.درحاليکهنیمار62ساله کهبا222میلیونیوروخریداريشده،افزایشقیمتينداشتهوتقریباًباهمینرقمميتوان اورابهفروشرســاند.مشــکلامااینجاستکهرقمبااليامباپه،کاريکردهکهاومشتري زیادينداشتهباشد.بهغیرازرئالمادریدکهدوسالپیشبرايخریدناینبازیکنخیز

برداشتوناکامماندفع رابطهناصرالخلیفي،رئیسباشگاهپاريسنژرمنباهمتاياسپانیایياشیعني ًالمشتريدیگريسراغامباپهنیامدهاست.خبربدامااینکه

فلورنتینوپرساص ًالخوبنیستوبعیداستاینانتقالبهاینراحتيها صورتبگیرد.نتیجهاینکهفقطرئالمشتريجديامباپهاست ولياختالفمدیریتيایندوباشــگاهاحتماالًچنین

انتقاليراتبدیلبهیكدردسرکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.