نيمار؛ يونايتدهمينتابستاناورا ميخواهد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

قراردادش

بسیار که نیمار

شایعه فروش براي

را برزیلي انگلیس در شرایط

نیمار دارد مهیاست. امباپه، پیچیده یکي خریدن قصد تابستان دارد اعتبار نده رابطه با دارند قصد

باید همین پاريسنژرمن مورد و ندارند منچســتریونایتد

با زهاوي کرد. این به شوند. خوبي شرایط که

ميشود رده اضافه هم ظاهر

احتمالي را نیمار نامشان فصلي

انتقال این اندازههاي و چند

در مدیربرنامههاي حد سنژرمنباشد.مورداصلياماصحبتهايچندروزگذشتهنیماردریوتیوب ميرسد در دوباره

نظر از یکي نیا روز به و آورد اسرائیلي،

یك باالخره پاريسنژرمن زهاوي ي بزرگي بازیکن به بارسلونا

«هر کرد. از را کند حفظ عالقه ابراز

را

ستارهاش دو انگلیس برتر

این خوبي هر ميدهد لیگ در ي

به هم باشگاه

راه، تنها این ترجیح

پاریس ایدهآل، .»

بگیرند قرار مسئوالن

کدام تحریم ولي برسد شرایط در

است خطر و دشوار اهدافش به مار؟

قرار ندارند و باشد

اینکه ضمن خبر هنوز شــرایط در اشــته

ميشود. که است باشــد قرار

که حالي در این اگر که

هرچند انتقاالت و

نیستند؛ نقل و گرم است. ستاره

خبردار بازار منتظر ً فوق

فرانس طالی کامل طور احتماال

توپ به به هنوز و شند

رســیدن هم نفر دو ال،بدشاننميآیدبهباشگاهيبروندکهشرایطرابراي

براي بازیکن این ایي

دو هر زد

بهتر برایشان

دس

خواســته

این شدن

کند. هموار محقق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.