فدراسیون انتخابات با دوباره شروع

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

انتخابات در حضور برای كه نیستیم بیمیل باشــد مهیا در تأخیر كنم.»او شــركت جودو فدراســیون ریاست به شدن نزدیك «با نمیداند: جودو صالح به را انتخابات شرایط آینده ســال دو یكی، در جودو المپیك، انتخابی انتخاباتی مجمع سریعتر هرچه برگزاری و دارد حساسی تا میشود باعث و است ایران جودوی سود به فدراسیون ما كند. پیدا ادامــه وقفه بدون فدراســیون برنامههای آســیا، قهرمانی المپیك، انتخابــی مهــم مســابقات این در موفقیت برای و داریــم رو پیش را گرنداســلمها بدهیم.»جودوكار دست از را فرصتی هیچ نباید مسابقات میكند: آماده بازگشت برای را خودش ملی تیم پیشین سرباز را خودم اما داشتم فاصله جودو جامعه از سال «دو كار بخواهند هرجــا مطمئنا و میدانم ایــران جودوی میكنمچونجودوبخشیاززندگیمنبهشمارمیرود.» میگوید: درخشان تالشهای به اشاره با میراسماعیلی جودو برای گذشته سالهای طی را خدماتی «درخشان داشتهوعضوخانوادهاینرشتهاست.اوتواناییخوبیدارد وبههمیندلیلمعتقدمنبایدازتجربیاتوتواناییمدیران قبلینیزغافلشویم.هركسیكهمیآیدبایدتمامجامعه دارد نگه هم كنار را پیشكسوتان چه و جوانها چه جودو،

كند.» استفاده هم كنار در تواناییشان از و سال دو بخشودگی با كوراش جهانی اتحادیه

را سبز چراغ میراســماعیلی، آرش محرومیت

جودو فدراسیون انتخابات در حضورش برای

انضباطی كمیته سال4۹ آبان اواخر كرد. روشن میراسماعیلی، آرش كوراش، جهانی اتحادیه

و ایران كــوراش ملــی تیم وقت ســرمربی

اتفاقاتی دلیل به را جودو فدراسیون نایبرئیس رخ خرمآباد جهان قهرمانی رقابتهای در كه

این در فعالیت هرگونه از ســال 5 مدت به داد

پایان تا دیگر ســال 2 كه حالی در كرد. محروم رشــته جهانی اتحادیه بــود، مانده میراســماعیلی محرومیت كوراشدرنامهایدوسالمحرومیتاورابخشید،تابتواند میراسماعیلی كند. شــروع را دركوراش فعالیتهایش در كوراش جهانی اتحادیه رئیــس با «مدتی میگوید: پیش شرایطی گذشته هفته دو یكی، در اما بودم تماس این از صدر ســعه و خوب برخورد با فرمان حیدر كه آمد كوراش جهانی رئیس از بابت این از كه گذشــت موضوع در كه بود من دغدغه موضع این چون میكنم. تشــكر نهایتباارسالنامهحیدرفرمانبهپایانرسید.»نایبرئیس سابقفدراسیونجودوبهریاستفدراسیونفكرمیكند: شرایط اگر اما نرسیدم جمعبندی به نام ثبت برای «هنوز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.