قهرمانیپاکدامن باشكستعابدینی

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

شدند. ایران سابر شمشیربازی رقابتهای قهرمان تهران تیم و پاكدامن علی پاكدامن علی به سابر شمشیربازی كشور قهرمانی انفرادی رقابتهای فینال و تهران برای كه ملیپوشی دو رســید؛ ملی تیم كاپیتان عابدینی مجتبی و مازندراندوئلمیكردند.علیپاكدامناماباشكستعابدینیقهرمانانفرادی قسمت در گرفتند. را مشترك سومی هم رهبری محمد و فتوحی محمد شد. تیمیهمتیمهاییزدوتهرانبهترتیبباشكستآذربایجانشرقیومازندران و برد را یزد 54-۳۳ نتیجه با تهران كه گرفتند قرار هم مقابل قهرمانی برای سوم مقام هم شرقی آذربایجان و مازندران تیم كرد. خود آن از را قهرمانی جام

آوردند. دست به را مشترك

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.