خـــبرها سرخط

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

بینالمللی مســابقات انفرادی بخش در شهســواری ندا

باخت. اشتری مهشید اما برد فنالند پینگپنگ دوكوهنوردمفقودشدهدرارتفاعاتشهرستاناسفراین،درانتهای

شدند. پیدا زنده جهان، دره دبیركل عنوان به را زاكلیس آندریاس امروز بسكتبال جهانی فدراسیون

كرد. معرفی فدراسیون این جدید حضور با امروز ایران ورزش ساله چهل دستاوردهای بررســی نشست

شد. برگزار مسئوالن از تعدادی شد. قهرمان تهران میالد برج پلهنوردی بینالمللی مسابقات در ایران اول دسته لیگ دوره چهارمین و بیســت مقدماتی مرحله رفت دور در شد. صدرنشین الف گروه در بلوچستان و سیستان پاكچوب تیم بدمینتون، تیم اسبق قهرمان هاشمی، سیدحسن گذشت در سالگرد چهاردهمین شد. برگزار زهرا(س) بهشت نامآوران قطعه در كشورمان نشسته والیبال ملی در زنجان كالسیمن برد با ویلچر، با بسكتبال برتر لیگ دوم هفته دیدار

یافت. پایان ب گروه ۷2 كشور باشگاههای هنری لیگ ژیمناستیك مسابقات مرحله دومین

میشود. برگزار تهران آذرپی شهیدان سالن در دی قایقرانی هیئت میزبانی به پیشكسوتان كانوپولو آزاد كاپ مســابقات

شد. برگزار مازندران تیم برتری با و قزوین استان نایبقهرمانی با تایلند میزبانی به آسیا نونهاالن سنگنوردی مسابقات

رسید. پایان به لید ماده در توكلینسب امین كرد. افتتاح استانی سفر در را كرمان لنگری شهید زورخانه ورزش وزیر

گفت. تسلیت را كتیرایی بهزاد درگذشت المپیك ملی كمیته تیموالیبالخاتماردكاندرآخرینبازیهفتهیازدهملیگبرتربانتیجه

برد. را نهاجا عقاب یك ۳- در حضور برای دوومیدانی مسابقات برگزاری مســئول فتحی، عباس

رفت. اندونزی به آسیا فنی 2 سطح بینالمللی دوره برگزاری آماده آكادمی گفته المپیــك ملی آكادمی رئیس قراخانلــو،

است. الكترونیك بازیهای داوران و مربیان ویژه آموزشی دورههای محمدرضایزدانیخرم،رئیساسبقفدراسیون،انتخاباتاشتباهرادلیل

دانسته. والیبال در اخالق افت حضور با دیروز ایران ورزش ســاله 40 دستاوردهای بررسی نشســت

شد. برگزار مسئوالن از تعدادی كرد. خداحافظی كاراته از پیامی با كاراته فدراسیون رئیس فرجی محمدصادق

رسید. پایان به اسدی بهاره قهرمانی با ایران بانوان آفرود مسابقات فدراسیون رئیس رحیموف غفور از انگلیس بوكس فدراســیون رئیس

برود. كنار فدراسیون این ریاست از تا خواست جهانی قهرمانی با آیندهســازان جام دختــر نوجوانان لیــگ پایانی هفتــه

شد. تمام كن خانگی لوازم تكواندوكاران به ایرانی ورزشكاران قهرمانی با كاراته فراسبكی بینالمللی رقابتهای

رسید. پایان شد. تمام كرمان قهرمانی با كاراته نوجوانان ورزشی استعدادهای المپیاد برای خدایی مجید و رنگرز حسن جدیدی، عباس طالقانی، محمدرضا تشویقپشتوانههایكشتیحاضردرجامشهیدنظریازنزدیكبهتماشای

كشتیهانشستند. خارجیهای تنها حمیداف كارن و حسیناف مرشد بایراماف، زیراتین

شدند. مدال كسب به موفق كه بودند نظری شهید جام جوانان آزادكار حسیناف الهام تارتكلیدزه، ناریك پاتاكوف، عمر كوریماسوف، كوبیاك نظری شهید جام نونهاالن در كه بودند خارجی آزادكاران عسگراف فغان و

رسیدند. مدال به تشییعپیكرمرحومعلیاكبرصوفیصبحامروزبرگزارشدومراسمختم كوی شمالی، كارگر خیابان (ص) مسجدالنبی در ۷1 تا 15:۳0 ساعت فردا

شاد. روحش میشود. برگزار دانشگاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.