افشاردوست:اردویترکیهبه نفعخدیورودوومیدانیاست

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

محمودافشاردوسترئیسسازمانورزشوتفریحاتسالممناطقآزادكیش حضورعلیخدیوردوندهسرعترادراردویتركیه،بهنفعدوومیدانیمیداند. ملیپوشان از حمایت شرط جدیدش سیاستهای با فدراسیون كه حالی در ناكامان از یكی متر، 400 دونده خدیور علی اما گذاشــته ایران در تمرین را خودش كند. تمرین ماهی یك تا رفته آنكارا به مربیاش با آسیایی، بازیهای افشاردوست محمود اما است رفته تركیه به ارتفاع تمرین بابت است معتقد رئیسسازمانورزشكیشمیگوید:«علیخدیورورزشكارملیجزیرهاست به موضوع این و دارد را تركیه مشترك اردوی درخواســت دیدیم وقتی ما و برای را هزینههایش است، دوومیدانی ملی تیم و جزیره ورزش خودش، صالح

كردیم.» تقبل ماهه یك اردوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.