صادقیان:سهمیه المپیكمیخواهم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

سخت ملی تیم اردوی در روزها این كشورمان جوان تیرانداز صادقیان، آرمینا روی المپیك سهمیه كسب مسابقات در حضور برای تا است تمرین مشغول مشــغول روزها «این میگوید: تمرینات به توجه با او بگیرد. قرار آتش خط آورم. دست به را المپیك در حضور سهمیه كه است این هدفم و هستم تمرین تالشم تمام است هندوستان در سهمیه كسب بعدی میدان اینكه به توجه با شــود.» قطعی توكیو 2020 المپیك در حضورم آن، در تا میگیرم كار به را درگیر «همه میداند: خوب را ملیپوشان دیگر شــرایط همچنین صادقیان روزهای كنند. اثبات دوباره را خود تا هستند باانگیزه بسیار ولی هستند اردو روند این اگر و بودیم ركوردها افزایش شاهد و بود باال تمرینات سطح گذشته

میشود.» هم بهتر شرایط یابد، ادامه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.