ثمری:نمیدانمچرامرافراموشكردهاند؟

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تنها حاال آســیا وزنه پرتاب قهرمان تا هم «من مانده: حسرت و آه برایش پای بــه پا مصدومیتــم از قبــل مدالآورانمدالگرفتماماحاالچه؟ و ندارد اشكال اما افتادهام عقب حاال همه با ثمری برمیگردم.» دوبــاره تمرین و نشــده ناامید بیمهریها بازیهای بعــداز «مــن میكند: درمان را آرنجم مصدومیت آسیایی با است نیم و ماه دو هم حاال كردم. بودجهخودمتمریناتزمستانیامرا شــروع الوند امیر مربی نظــر زیر در كه اســت هفتهای دو كــردهام. آفتابانقالبپرتابمیكنم.بعدهم

میروم.» كیش و قم به ســاله 25 من به مــا فدراســیون جایم به باید و شدهام پیر میگویند این گفته به كنند.» دعوت را جوانها از بعد فدراســیونیها وزنه، پرتابگر او از سراغی هیچ آسیایی بازیهای نگرفتهاند:«فدراسیونچندماهاست زنگی نه نگرفته. من از سراغی هیچ زدهاندونهحالیپرسیدهاند.منفقط آســیایی بازیهای مســابقه یك به هم آن كردهام. خراب را جاكارتــا كردم گوش آنها حرف به اینكه خاطر رفتم لهستان اردوی به تمرین برای و كهنتیجهاشمصدومیتآرنجدستم 40 و متر ۹1 ركورد كه حالی در بود. گرفت.» مدال جاكارتا در سانتیمتر پرتاب قهرمان ثمری، علی از خبری نیست. ملی تیم اردوی در آسیا وزنه آسیای قهرمانی رقابتهای در كه او سانتیمتر 80 و متر ۹1 ركورد با هند مدال انقالب، از بعد بــار اولین برای طالیآسیاراگرفتامااووقتیشاكی نیمه و نصفه را لهستان اردوی و شد غضب مورد برگشــت، و گذاشــت البته او گرفت. قرار فدراسیون رئیس هم جاكارتا آســیایی بازیهای در به همین خاطر به شاید و ماند ناكام آسیا قهرمانی برای ملی تیم اردوی را وزنه پرتابگر كه اتفاقی نشد. دعوت كه حدی تــا كرده ناراحت خیلــی دارد زور خیلی من «برای میگوید: پرتاب آسیای طالی مدال اولین كه انقالب از بعد دوومیدانی تاریخ وزنه بیمدالی، سال 10 از بعد و گرفتهام را اما گرفتم را آسیا سالن داخل طالی فراموش مــرا چطــور نمیدانــم ســاله، 25 ثمری علی كردهانــد؟» بیشترازهرچیزیبابتاینكهاوراپیر میدانندشاكیاست:«فدراسیونیها نمیشناســند. را وزنــه پرتــاب پرتابهای اوج معتقدند آمریكاییها ســالگی 0۳ از تازه وزنه پرتابگر یك مســئوالن اما میشــود شــروع

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.