سنگینوزنروسیهبعدازمسكودروالدیقفقاز

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

در نماینده بدون اعزامی تیم و شدند محروم مازندران

میگیرد. كشتی كیلو ۷۹ و 86 56، ۷5، اوزان قوانین و مقررات در تغییــرات بعضی انجام ســیدحامد اعتراض بــا مســابقات، برگــزاری اعزامی تیم ســرمربی و سرپرســت میرعمادیان به بیتوجه میزبان ولی شــد مواجه كشــورمان را خود برنامه مازنی، مهمانان نارضایتی و اعتراض وزنكشی و قرعهكشی عصر در و گذاشته اجرا به همهاوزانانجاموهمچنینمقررشددیگردرصبح روزنخستودوممسابقات،وزنكشیبرگزارنشود. كه روسیه سنگینوزن نوراسولوف ماگومدگادجی فروتن عباس مغلوب الروسا جام در گذشته هفته حضور مجوز كسب برای بود، شده محبی یدا... و درانتخابیتیمملیدرجامآالنزهمكشتیگرفت. مازنیهای صادقزاده جابر و رضاییقلعه مرتضی شریفاف، شــریف با اعزامی كیلوی 125 و 2۹ ابراگیم مارساگیشویلی، داتو آلبوروف، اصالنبك سعیدافنامدارانآذربایجان،گرجستان،بالروس

شدند. همگروه ...و

قفقاز والدي در مازندرانيها اول روز نتايج

روس حریف به اول دور یخكشي محمدباقر كیلو: 61 * برابر 6 8 یوســفي محمد كیلــو: 0۷ * باخــت. ۳ ۹ میزبان از یك 12 دوم دور و رسید پیروزي به گرجستان به 6 11 الیاسي حســین كیلو: 4۷ * خورد. شكســت مغلوب ۳ ۷ حسنتبار امید كیلو: ۹۷ * باخت. میزبان از ۳ 4 وزن همین در سوادكوهي علي شد. گرجســتان

خورد. شكست میزبان آالنز جام آزاد كشــتی بینالمللی مسابقات

و شد شــروع قفقاز والدی در دیروز روســیه

پایان به برتر تیمهای و نفرات معرفی با امشب

140 از بیش شركت با رقابتها این میرسد. مازندران، منتخب میزبان، روسیه كشتیگیر

...و آذربایجان قزاقستان، گرجستان، بالروس،

و شــد برگزار جهانی پیكارهای وزن 10 در

نفرات به دالری نقدی جوایز اهدای با امشب

پایان به مدالآور، كشتیگیران مربیان و برتر

10 از یك هر مشترك سوم تا اول نفرات به میرســد. مربی به دالر، هزار یك و 2 5، ترتیب به مسابقات وزن هزار 100 مبلغ (جمعا دالر هزار یك نیز وزن هر اول نفر

میشود. اهدا نقدی جایزه دالر) روسیه راهی كشورمان نمایندگی به منتخب تیم شد.بهدلیلهمزمانیمسابقاتوالدیقفقازبامسابقات نظر، مورد نفرات بعضی بابل، در جهان باشگاههای جام بابل رازی بیمه تیمهای تركیب در گرفتن كشتی برای منتخب تیم همراهــی از ســاری، ســتارگان پاس و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.