صعودمقیمی بهفینالکنیا

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

رسید. كنیا جوانان تنیس بینالمللی رقابتهای پایانی دیدار به مقیمی سینا رسید برتری به قزاقستان از تنیسوری مقابل یك - 2 نتیجه با نیمهنهایی در او از تنیسورهایی رقابتها از دوره این در شود. مجارســتانی تنیسور حریف تا آمریكا، قزاقستان، برونئی، هلند، رومانی، بلغارســتان، ایران، كشــورهای كانادا، هند، استونی، اســترالیا، رواندا، غنا، اكراین، مراكش، مصر، كامرون،

دارند. حضور اتیوپی و جنوبی آفریقای ماداگاسكار،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.