گفت تسلیت كتیرایی خانواده به ورزش وزیر

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

حوزه مدیركل نیكبین برانوش همراه ورزش وزیر ســلطانیفر مســعود ابطحی سیدمصطفی ایثارگران، امور در وزیر مشاور قاسمی سردار وزارتی، و پیشكسوتان و قهرمانان از حمایت صندوق رئیس و مدیرعامل موسوی و حضور كتیرایی بهزاد شهید منزل در عمومی روابط مدیركل ناظمی مازیار

گفتند. تسلیت او خانواده به و یافتند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.