سلیمانیامیداول دوحه در ایران

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

كاپ در مدال اول امید كیلوگرم، ۹01 دسته گیالنی وزنهبردار سلیمانی، علیرضا وزنهبردار چهار تیموری همایون و آقایی نیما زارعی، محمد سلیمانی، است. قطر ایرانیهستندكهاواخرآذربرایمحكدركاپقطرانتخابیالمپیكوزنهمیزنند او است. خوشبین خیلی سلیمانی مدال به آنها بین از برخواه محمدحسین كه با رقابت در را تركمنســتان جهانی و جاكارتا آســیایی بازیهای در حضور كه

دارد. خوبی نسبتا شرایط حاال داد دست از هاشمی علی و براری محمدرضا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.