شد رفتنی هم تكواندو بازنشسته دبیر

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

محسناحسنیفردبیرفدراسیونتكواندوهمباپایانمهلتقانونممنوعیت دبیر عنوان به 5۹ اردیبهشت از كه او شد. رفتنی بازنشستهها، كارگیری به مدیر فرهادیان آرش به را جایش بود، فعالیت به مشــغول فدراســیون در تیمهایملیمیدهد.سیروسرضاییعضوكمیتهفنیوازقهرمانانپیشین كرمی محمد میشود، ملی تیمهای ســازمان مسئول كشورمان تكواندو و میرود زودی به است، تكواندو بازنشستههای از كه لیگ سازمان رئیس

میگیرد. عهده بر را مسئولیت این دیگری فرد جهانی جام انتخابی ششم پنجره در حضور برای بسكتبال ملی تیم میكنــد. برگــزار تهــران در دوســتانهای دیدارهــای 201۹ آسمانخراشهایپارسیروزهایدوموپنجماسفنددرتهرانمیزبان

آخرین انتخابی، ششم پنجره در تا هستند استرالیا و ژاپن تیمهای

در كنند. قطعی را چین در حضور و برده بین از را خود اگرهای و اما

در كه ملیپوشــان آمادگی و بهتر تــداركات برای راســتا همین

به را برنامهای شاهینطبع مهران میبرند سر به خود باشــگاههای فدراسیونارائهدادهاستتاتیمهاینیوزیلندوكرهجنوبیرابهتهران میگوید: باره این در او كند. برگزار دوستانه بازیهای آنها با و دعوت

این نرسیدیم. نتیجه به اما بودیم تیم دو این با دیدار متقاضی هم این از «پیش شود انجام باید كه پیگیریهایی و شده مطرح درخواســت امیدواریم اما بار در كه ماست نفع به موجود اقتصادی شرایط كردن لحاظ با باشد. نتیجهبخش هستیم این بهدنبال دلیل همین به باشیم. تداركاتی دیدارهای میزبان تهران

كنیم.» دعوت ایران به را تیمها این تا سرمربیتیمملیدرضمنبهدعوتاماراتیهابرایحضوردریكتورنمنت

تیم حضور خواستار دعوتنامهای ارسال با «اماراتی میكند: اشاره چهارجانبه دعوت هم مطرحی تیمهای پیداست كه آنطور و شدهاند كشــور این در ملی ژاپن با بازیشان كیفیت نزدیكی به توجه با كرهجنوبی تیم من نظر به اما شدهاند بیشترمیتواندبهماكمككند.كرهایهاخارجیگلزنوخوشتكنیكیراتبعه بازی نظر از باالیی كیفیت كه دورگهای بازیكن بازگشت با هم ژاپنیها و كردهاند آماده برای را شرایط میتوان بازیها این با پس شدهاند. تبدیل خوبی تیم به دارد شبیه حدودی تا كاریشان كیفیت نیوزیلند همچنین كرد. فراهم تیم شدن

بكند.» شایانی كمك اسفند پنجم روز در ما بازی به میتواند و استرالیاست سالهاش چهار ریاست پایان با كه او شد. سرپرست بار دومین برای داوری افشین ورزش وزیر حكم با حاال كرده، تجربه را بوكس فدراسیون در سرپرستی بار یك بازنشسته رئیس ضیایی، احمد رفتن از بعد است؛ والیبال فدراسیون سرپرست مأموریت هنوز هرچند بوكس. و دوومیدانی از متفاوت فدراسیونی فدراسیون. جدیدشجدینشدهاست.اومیگوید:«هنوزمعارفهایانجامنشدهكهبخواهم انجام معارفه فردا و امروز میكنم فكر اما كنم شروع را والیبال فدراسیون در كارم شود.»رئیسسابقفدراسیوندوومیدانیمعتقداستبرایحضوردرفدراسیون والیبالتنهایكمأموریتدارد:«تقریباهمهبچههایوزارتورزشكهسرپرست فدراسیونهامیشوند،مأموریتبرگزاریمجمعانتخاباترابرایتعیینریاست میداند بعید داوری میروم.» والیبال فدراسیون به همین برای هم من دارند. مدیریتی تشكیالت قضیه «این شود: ماه 6 از بیشتر والیبال در سرپرستیاش میدانم بعید و است فدراسیون رئیس انتخاباتی مجمع برگزاری هدف است. ثبتنام سریعتر باید چراكه برســد ماه 6 به والیبال فدراســیون در من ماندن برگزار انتخابات صالحیتها، تأیید مراحل از بعد و شــود شــروع كاندیداها «من ندارد: والیبال فدراسیون در كارش آسانی یا سختی به كاری او میشود.» نداشتن و داشتن پیشزمینه بحث حاال و نرفتهام والیبال فدراســیون به هنوز مجمع برگزاری بحث چراكه نداریم هم تخصصی بحث نیست. والیبال درباره برگزاری برای را كار مقدمات تا میآیند فدراسیونها به سرپرست تا چند است. انتخاباترئیسآیندهفراهمكنند.منهمبایدمقدماتمجمعفدراسیونوالیبال ثبتنام شروع تاریخ درباره والیبال فدراسیون سرپرست كنم.» جور و جفت را كه دارد ورزش وزارت نظر به بستگی مسئله «این میگوید: ریاست كاندیداهای شود انجام معارفهام باید همه از اول اما كند شروع را ثبتنام زمانی چه بخواهد

بگیرد.» صورت بعدی كارهای بعد و لیگ مسابقات نهایی دیدار به خود رقبای مقابل پیروزی با كاراته ملی تیم كاپیتان در $ ســری وان كاراته جهانی لیگ مرحله آخرین در كرد. پیدا راه چین جهانی برگزار چین شانگهای در كشور 80 از كاراتهكا 11۷6 حضور با كه 2018 ســال او كرد. پیدا راه پایانی دیدار به كیلوگرم -84 وزن در پورشیب ذبیحا... میشــود، ریكیتو چینتایپه، از هانسین چیو مقابل پیروزی با اســتراحت، قرعه یك از پس شیماداازژاپن،محمداحمدرامادانازمصر،جینچائوچنازچینوالكساندرعلیف مصاف به طال مدال كسب برای امروز پورشیب شد. نهایی دیدار راهی روســیه از علیرضا رحیمینژاد، مهدی كیلوگرم ۷6- وزن در میرود. قزاق چیخامارف ایگور محمد حیدرزاده، ارسالن امیر شــهریاری، محمد آواكیان، روبرت شــیرصفت، نقیخانی،هاموندرفشیپور،حسینسمندروامیرمهدیزادهبهرویتاتامیرفتند محمد و شد ژاپنی حریف مغلوب حیدرزاده شد، صربســتان مغلوب آواكیان كه از پس رحیمینژاد مهدی كرد. واگذار فرانسوی كاراتهكای به را نتیجه نقیخانی محمد شد. تركیه دنیز موراتاكان مغلوب دوم دور در یونان نماینده مقابل برتری آمریكا و نیوزیلند ژاپن، چینتایپه، نمایندگان مقابل برتری از پس نیز شهریاری صعود به توجه با شهریاری شد. برزیلی فیگوئرای وینیسیوس مغلوب پنجم دور در حضور اولین در امیرمهدیزاده یافت. راه مجدد شانس جدول به برزیل نماینده مغلوب سوم دور در كرواسی و ایتالیا مقابل پیروزی دو با كیلوگرم ۷6- وزن در خود به برزیل نماینده شدن فینالیست به توجه با تا شد برزیل از فیگوئرا وینیسیوس در كشورمان نماینده موفقترین شیرصفت علیرضا یابد. راه مجدد شانس جدول بلژیك، چینتایپه، فرانســه، مقابل متوالی پیروزیهای از پس او بود. وزن ایــن راه ردهبندی دیدار به برزیل مقابل شكست با نیمهنهایی در ازبكستان و عربستان شد تركیه نماینده مغلوب ابتدا شیروانی سحر هم كیلوگرم -50 وزن در كرد. پیدا

یافت. راه مجدد شانس جدول به تركیه نماینده شدن فینالیست به توجه با اما

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.