برگشت3وزنهبردار دیگر وقتی شاید اردو، به

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تیم اردوی به جاكارتا، آسیایی بازیهای در ناكام وزنهبردار سه دوباره برگشت براری محمدرضا و مكوندی علی عسگری، مجید نیســت. معلوم هنوز ملی از تعدادی حضور با میرسد نظر به شدند، حذف جاكارتا در كه وزنهبردارانی ندارند. ملی تیم سرمربی برخواه لیست در جایی اردو، در جوان وزنهبرداران دیماه از را چین آسیای قهرمانی رقابتهای برای ملی تیم اردوی كه برخواه جمع به را بــراری و مكوندی عســگری، نمیخواهد ظاهرا میكنــد، برپا

است. بیشتر جوانان به اعتقادش حاال او كند. اضافه اردونشینان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.