اردو در جمعه از دوومیدانیكاران

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

را تمریناتشان دوباره جمعه روزه، چند استراحت از بعد دوومیدانیكاران برای بزرگساالن و جوانان نوجوانان، تیمهای روزها این میگیرند. ســر از تهران، روزه 21 اردوی از بعد میكنند. تمرین آســیا قهرمانی رقابتهای تهران، شهرهای در جداگانه دیگر روز 6 از تیم، سه اول اردوی بهترینهای میكنند. تمرین متمركز صورت به مربیانشان نظر زیر سیسخت و یاسوج

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.