هادیپورومردانینمایندگانایراندرگرنداسلمچین

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

كیلوگرم ۷6+ و ۷6- اوزان و مردان كیلوگرم +80 و -80 مردانی سجاد كه میشود برگزار آذر 21 چهارشنبه زنان قهرمانان میرود. رقبا مصاف به ایران نماینده عنوان به به دالر هزار ۹4 كه میگیرند دالر هزار 0۷ مسابقات این 20 نایبقهرمان میرسد. مربی به دالر هزار 21 و بازیكن برای دالر هزار 6 و بازیكن برای دالر هزار 14 دالر، هــزار برای دالر ۳500 دالر، هزار 5 هم برنز مدالآوران و مربی

میگیرند. پاداش مربی، برای دالر 1500 و بازیكن برای تكواندوكار دو مردانی ســجاد و هادیپور آرمین چین ووشی راهی فردا گرنداسلم دوره دومین در حضور آذر 25 تا 21 از تكواندو گرنداسلم دوره دومین میشوند. اوزان در جهان مرد و زن تكواندوكاران بهترین حضور با آرمین میشــود. برگزار ووشــی میزبانی به المپیكی كیلوگرم +80 و -58 اوزان در مردانی سجاد و هادیپور سرمربی، خلیفه، سیدنعمت همراهی و شخصی هزینه با اوزان مسابقات یكهشتم مرحله میشــوند. راهی فردا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.