سپاهانیهادرآستانهقهرمانینیمفصلهندبال

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

هم سپاهان مباركه فوالد و شد دهدشت بام فراز مغلوب رسید. برتری به كرمان مس مقابل 18 - ۳2 حســاب با نیرویزمینیكازروناینهفتهاستراحتداشت.نیمفصل و نجفآباد هیئت تیمهای میان معوقه دیدار برگزاری با حاضر حال در میرســد. پایان به اصفهــان ذوبآهن فراز و اسالمآباد زاگرس سپاهان، مباركه فوالد تیمهای تا اول امتیاز 10 و ۳1 ۳1، با ترتیب به دهدشت خائیز بام

هستند. ردهبندی جدول سوم زاگرس تیمهای هندبــال، برتر لیگ هشــتم هفته در فوالد و دهدشت بام فراز اصفهان، ذوبآهن اســالمآباد، در و دیدار چهار هفته این در رسیدند. برتری به مباركه در اسالمآباد زاگرس دومی رده تیم و شــد انجام روز دو 1۳ - 2۳ نتیجه با شهر این سربداران تیم مقابل سبزوار توانست هم ذوبآهن هفتمی رده تیم رسید. برتری به پیش از را گچساران گاز و نفت 18 - ۹1 حساب با خانه در 2۳ - 0۳ نتیجه با اصفهان نجفآباد هندبال بــردارد. رو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.