شطرنج لیگ در سایپا صدرنشینی تداوم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

پایان به سایپا صدرنشینی تداوم با شطرنج برتر لیگ دوره هفدهمین دوم هفته هفتم و ششم پنجم، دورهای و اصفهان استان میزبانی به كه دوم هفته در رسید. در تیم این داد. ادامه صدرنشینیاش به حریفانش شكست با سایپا شد، برگزار انفرادی امتیاز ۹2 و است گرفته را تیمی امتیاز 14 خود بازی ۷ از حاضر حال ایستادهاند. جدول سوم و دوم ردههای در آزاد دانشگاه و ذوبآهن تیمهای دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.