آکادمیکشتیاکبرفلاح قهرمانجامشهیدنظری

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

اكبر آكادمی قهرمانی با نظری شهید جام آزاد كشتی بینالمللی مسابقات چند و آذربایجان گرجستان، روسیه، گیران كشتی رسید. پایان به فالح قهرمانی با و كرده رقابت جوانان وزن 4 و نونهاالن وزن 11 در ایرانی تیــم هادی و بابل یافت. خاتمه سنی گروه ردو ه در (میزبان) فالح اكبر آكادمی دوم (جوانان)، شهریار و آذربایجان جمهوری (نونهاالن)، مازندران نوروزی

شدند. سوم و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.