قهرمانباگلبارانحریفاستارتزد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

یك یك- تســاوی به تالش دقیقه برای ظهرابینیا ســارا رســیدند. برای قمی سارا و سیرجان شهرداری مریــم كردنــد. گلزنــی ملــوان از بعد ملوانیها سرمربی ایراندوست، به سخت «قرعهای میگوید: تساوی از اول هفته بازی دو و افتاد ملوان نام مــا ماســت. ســخت بازیهــای از دوری سال دو از بعد میدانستیم ســعی ولی نداریم راحتی كار لیگ كردیممنطقیتصمیمگرفتهوخارج ازفضایاحساسیكاركنیمتابتوانیم خوشبختانه بگیریم. را امتیاز حداقل بازیكنانهمهآنراپذیرفتندوباجان میدید باید گذاشــتند. مایه دل و دفاع ملوان اسم از و جنگیدند چطور حریف تیم كه بود جدالی این كردند. نظر از و میكرد بــازی خانهاش در هم من شــاگردان بود. بهتر مهــره به و داشــتند خوبی نفس به اعتماد این بابت میگویــم تبریــك آنها لیگ.» نایبقهرمان مقابل بازیشان ولیمریمجهاننجاتی،سرمربی

«با دارد: دیگر عقیدهای ســیرجان قنبری، زهرا گل 4 با بم شــهرداری عاطفه و گل) 2( حمــودی مونــا تا شــد برنده صفــر ۷- رمضانــی اما بدهد تیمها سایر به را آمادهباش ملوان تیم هفته بازی مهمترین در انزلیبعدازدوسالبازگشتودرآغاز ســیرجان شــهرداری خانه به راه به و رفت قبــل فصل نایبقهرمان مسابقه این در داد. رضایت تساوی خوبی استقبال سیرجانی بانوان كه 0۹ پایان در تیم دو داشتند آن از نیز فصل قهرمانی، مداقع بم، شهرداری یك با را فوتبــال برتر لیگ جدیــد انزلی ملوان و كرد آغاز پرگل پیروزی با قهرمان داد. رضایت تساوی به هم زهرا ســوی از دیوانهوار شــروعی گذشته فصل گلزن بهترین قنبری، میزبان دروازه بار گلآلود۷ زمینی در كرد. باز را بوشهر جنوبی پارس خود دو تأخیری و شرایط این در چند هر زمین به مسابقه محل نیمه و ساعت نهایت در ولی شــد منتقل دیگری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.