آسیا در بانوان هندبال ششمی

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

استرالیا مقابل شكست با آسیا قهرمانی رقابتهای در بانوان هندبال ملی تیم میزبانی به پیكارها این دوره هفدهمین ادامه در كرد. خود آن از را ششم جایگاه قرار استرالیا مقابل پنجمی عنوان كسب برای كشورمان ملی تیم دیروز ژاپن، آنها مقابل مقدماتی مرحله در این از پیش كه یوسف مرضیه شاگردان گرفت. ششمی عنوان و شدند مغلوب 24 - 0۳ نتیجه با هم باز بودند، خورده شكست شد. هفتم و برد را هند ۷2 1۳- نتیجه با هم هنگكنگ كردند. كسب را آسیا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.