دهقانیوجوادیغایبان وزنهبرداری اول اردوی

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

برخواه محمدحسین شــد. شــروع وزنهبردار دو بدون ملی تیم اول اردوی داده را وزنهبردار 15 اسم فدراسیون به اولیهاش لیست در ملی تیم سرمربی دهقانی پیمان و شدند حاضر اردو در نفر ۳1 تنها دعوتشدگان بین از كه بود به هرمزگانی جوان وزنهبردار دهقانی پیمان بودند. غایب جوادی مصطفی و هنوز جوادی مصطفی غیبت دلیل اما نیامد جوانان تیم اردوی به تمرین خاطر

معلومنیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.