مربیانادواريتیمهايپایهبهجايسرمربیان

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

به جوانان و نوجوانان تیمهاي در ادواري مربیان از وزنهبرداري فدراسیون رقابتهاي براي جوانان تیم اول اردوي ميكند. اســتفاده سرمربي جاي جهانيفیجيشروعشدواینبارشاهوجوانمرديومحسنسلطاني؛پیمان دهقاني،مهديدویراني،حسیننجفي،علينارویي،حسینپاكار،امیرمحمد بیرالوند، علي بیرالوند، روحا... موسوي، ابوالفضل حریرچي، بهرام محمدي، تمرین امروز از را موسوي ســیدداود و نریماني مهدي كاردانیال، علیرضا مربي سه هم مقدسي كیومرث و قرباننژاد علي مالشفیعي، علي ميدهند. ابراهیم عباسي، آرمین آقازاده، تقي آذر از۷2 كه هستند نوجوانان تیم ادواري رضا جباري، علیرضا مؤیدي، محمد بشیري، سینا قاســمي، علي غریبي، حسنزاده،افشینطاهري،یاشارمیرزایي،محمدفتحي،امیرعزیزي،حسن

ميگیرند. نظر زیر را زندي علیرضا و لطفي علیرضا تركاشوند، كادر و ملوان برای كه احترامی تمام كامال بازی هســتم، قائل فنیاش بد روز و آنها خوب روز بود؛ یكطرفه اول دقیقه از تیمم اینكه وجود با ما. اما جنگید دقیقه 0۹ و كــرد حمله بیشــتری گلهای به نتوانســتیم از ساده خیلی اشتباه یك با برسیم. خوردیم. گل جوانمان بازیكن سوی نمیخواهم هــم داوری مــورد در را دوم گل وقتی ولی كنم اظهارنظر گل اعالم وسط داور رساندیم ثمر به كمكداور ثانیه چند از بعد اما كــرد نادر اتفاقی این دانست. مردود را گل حریف دروازه خالی موقعیت ما بود. به تبدیل نتوانستیم 88 دقیقه در را

كنیم.» گل سپیدار هم بازیها ســایر در

خانه در هم تازهوارد تیم قائمشــهر صفر -5 اصفهــان ذوبآهن برابــر شد. متحمل را ســنگینی شكست صفر -6 ســنندج ملــل راهیــاب و كرد مغلوب را شــیراز خلیجفارس ســد از یك -2 ایالم گاز پاالیــش

گذشت. آذربایجانغربی همیاری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.