زمزمهغیبتملیپوشاندرامیدیه

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

در امیدیه كشور قهرمانی وزنهبرداری مسابقات در ملیپوشان غیبت زمزمه وزنهبرداران حضور با دیگر، ماه دو رقابتها این میرســد. گوش به بهمنماه میشود برگزار خوزستان استان امیدیه شهر میزبانی به مختلف استانهای خاطر به هم بعضی و مصدومیت بهانه به وزنهبردار ملیپوشان بعضی ظاهرا اما آن در نمیخواهند تركمنستان جهانی رقابتهای از بعد ریكاوری و خستگی بیاورد. پایین را رقابتها سطح است ممكن آنها غیبت كه حالی در بزنند. وزنه از بعد بهترینها انتخاب با میخواهد ملی تیم سرمربی برخواه محمدحسین

كند. برپا آسیا قهرمانی برای را ملی تیم اردوی اولین رقابتها این

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.