فوتبالشصتمفیفاشد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

رتبه در فیفا، جهانی رنكینگ در ســقوط پله دو با كشــورمان فوتبال ملی تیم رتبه در سقوط پله دو با ملی تیم رنكینگ این در اســت. ایستاده آسیا یازدهم سوم تا اول رتبههای فرانسه و آلمان آمریكا، تیمهای گرفت. قرار جهان شصتم رادراختیاردارند.درآسیانیزاسترالیا(6)،ژاپن(8)،كرهشمالی(11)،كرهجنوبی یازدهم رده در هم بانوان فوتبال هستند. پنجم تا اول ترتیب به )15( چین و )14(

گرفت. اختیار در را رتبه این امتیاز 1408 با كه دارد قرار آسیایی تیمهای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.