فرشیدباقری:استقاللزمانالزمداشت

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

‌یزد‌ برای‌تفريح‌و‌خنده‌مردم‌را‌آتش‌م

را کار این تفریح خاطر بــه گفته میزد، آتش را مردم که محترمی شــرور میکردم!اوهمچنینتوضیحدادهکهباهماهنگیمعتادانآنهاراآتشمیزده

میکردند. خاموش را آتش نفر ۲ بالفاصله ولی بخندند ملت که که است هندی بادام خوردن ما تحریریه بینیبلند عضو تفریح بزرگترین چه عزیز اشرار ببین وقت آن شده، برابر 4 چیزها سایر مثل قیمتش هم آن

نیست. خندهدار اینقدر هم دماغشان تازه دارند! تفریحاتی و رفت طاهری بیژن ســمت به سپیدرود همینباره در و پرداخت شادی به او با همراه من با و گذاشت وقت هفتهها آقابیژن گفت: دو هر و داد انجام شوتزنی اختصاصی تمرین و بود شوتزنی حاصل سپیدرود برابر من گل را خوشحالیام قلب صمیم از لحظات آن در

کردم. تقسیم خوبم مربی با هافبکدفاعیآبیپوشانادامهداد:من دفاعی هافبک پست در قبل ســالهای در هافبک از جلوتر کمی حاال ولی کردهام بازی دفاعیحضوردارمواجازهپیشرویبیشتری بعدی بازیهای در امیدوارم و کردهام پیدا عملکرد اســتقالل بــرای بتوانــم هــم

باشم. داشته رضایتبخشی اعضای تک تک گفت: پایان در باقری میکنند تالش موفقیت برای استقالل تیم از بهتر تیم شرایط تالش همین خاطر به و خودش شرایط مسابقه هر است. شده قبل بازی متمرکز را ذهنمان دیروز از ما و دارد را به خوب ذهنیت با بتوانیم تا کردهایم بعدی لیگ دوم نیمفصل سپس و برویم تعطیالت

کنیم. شروع مناسب شرایط با را بهترینهای از یکــی به باقری فرشــید هفته ۲ در که شــده تبدیل اســتقالل تغییر البته و رسانده ثمر به گل 3 گذشته دروازه به بیشتر شده باعث باقری پست خصوص در فرشید شود. نزدیک حریف چه هر گفت: تیمش روزهای این شرایط زمانبگذردهماهنگیمیانبازیکنانیک تیمبیشترمیشود.استقاللبهدالیلیکه تغییرات جاری فصل برای میدانیم همه در افتادن جا برای شــد، متحمل زیادی میان هماهنگی ایجاد و تاکتیکــی قالب هماهنگی مرور به و بود الزم زمان نفرات در تیم عملکرد میبینیــم و رفت باالتر مقایسهباماههایقبلبهترشدهوبایدبهتر شرایط به رسیدن برای بشود. هم این از است نیاز اتحاد و یکدلی انگیزه، به خوب که نفراتی چه میبینیم دارد. ما تیــم که به که آنهایی چــه و مینشــینند بیرون زمین وارد تعویضــی بازیکــن عنــوان موفقیت خواهان و دنبال تماما میشوند

استقاللهستند. مقابل اول گل زدن از بعــد فرشــید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.