روشن:بهنامبانيوزنكمكندبيمزهميشود

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

متأســفانه بگوییم. را خوبش باید برده تیم که هم حاال نتیجه مجموعهشان وقتي که هستند ما مدیران برخي نميگیردهمهشکستهارابهگردنقدیميهامياندازند حســاب به ميخورد رقم برایشــان موفقیتي وقتي و

نیست. جوانمردي رسم این ميگذارند. خودشان ‌حسن‌روشن‌سرمربي‌تيم‌ستارگان‌هنر‌آبي‌درباره‌ اتفاقــات‌رخ‌داده‌در‌خالل‌برگــزاري‌ديدار‌خيريه‌ ‌جشنبه‌هفته‌قبل‌با‌خبرورزشي‌حرف‌زد.‌او‌درباره‌ پن ‌هاش‌هم‌حرف‌زد‌و‌معتقد‌بود‌همه‌ استقالل‌و‌برد‌5‌گل

اين‌نتايج‌را‌بايد‌از‌چشم‌شفر‌ديد.‌ ‌بازي‌ستارگان‌هنر‌با‌درگيري‌همراه‌شد؟

تعصب ســر از اتفاقات برخي باالخره

عالقهشان مورد رنگ و تیم به بازیکنان باالي مســائل این فوتبال در و میدهــد رخ

طبیعياست. ‌نتيجه‌عادالنه‌بود؟

بازي که شد خوب خیلي اتفاقا

بود خیرخواهانه دیدار چون شد 4-4 و آبي بین چیز همه داشــتیم دوست

باشد. مساوي قرمز ‌جر‌و‌بحث‌خداداد‌و‌ستار‌بر‌سر‌چه‌

بود؟

کرد. صحبت دربارهاش نباید و گذشته موضوع این دیگر ستارکهدچارشکستگيپاشدهوبندهخداوضعیتبدي

دارد.

‌چطور‌بهنام‌باني‌را‌فوروارد‌گذاشتيد؟

وزن دیدم چون و نميشناختمش که بازي اول

بعد آمد. بیرون هم زود که گذاشتم وسط را او دارد باالیي زمین به مــرا ميگفت و اســت باتعصب خیلي دیدم و گذاشتم فوروارد را او هم من بزنم گل بروم تا بفرستید

بود. هم خوب زد! هم گل و رفت اتفاقا ‌هاي‌به‌او‌نكرديد‌كه‌وزنش‌را‌ ‌بعد‌از‌بــازي‌توصي

پايين‌بياورد؟

و شکل نان که هستند آرتیســتها و هنرمندان برخي قیافهشانراميخورندتامردمدوستشانداشتهباشند. اوهماگرالغرکندووزنشراکاهشدهدبيمزهميشود.

‌استقالل‌هم‌كه‌5‌گل‌به‌سپيدرود‌زد.

چشم از باید را نتایج همه بودم گفته هم قبل از

در اگر ميکنم. تکرار را حرف همان هم االن دید. شــفر اما بستند قبلي مدیران را تیم ميگفتیم باخت روزهاي ميدادیم شعار آنها علیه و بود خواسته را نفرات این شفر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.