برايپدرمدعاكنید

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

که دیداري در گذشته روز دانایيفرد، ایرج پسر دانایيفرد، علي بامدیرانباشگاهاستقاللومعاونتپزشکيباشگاهداشتدرباره

کرد. صحبت پدرش وضعیت آخرین درباره بود پدرش وضعیت نگران زیادي حد تا که دانایيفرد

فعال معالج پزشکان دستور به توجه با گفت: او وضعیت آخرین به را او پرواز اولین با تا بردیم خانه به و کردیم مرخص را پــدرم

ببریم. شیراز اوگفت:پدرمبایدتحتعملجراحيپیوندکبدقراربگیرد.

باید و اســت مفید بهبودياش براي روش این گفتهاند دکترها

بگذارد. سر پشت را جراحي عمل این سریعتر هرچه استقالل هواداران از خیلي روز چند این در گفت: دانایيفرد تکتکشــان از که آمدند بیمارســتان به پدرم از عیادت براي خیرشان دعاي از را پدرم ميخواهیم آنها از ولي هستیم ممنون محرومنکنندوباانرزيمثبتيکهبهسمتاوميفرستندشرایط

کنند. مهیا را بهبودياش البته و رسالت بیمارســتان مســئوالن از گفت: آخر در او در که داریم را تشکر کمال هم استقالل باشگاه مدیران همراهي

زحمتکشیدند. پدرم براي خیلي مدت این

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.