‌مهای‌جهان‌بازی‌كند ‌ىتواند‌در‌بهترين‌تي اميری‌م

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

سقف‌بلند‌فوتبال‌ايرانی

بحث روی، هیچ به دهیم! شکستش باید که نیســت عراق فقط

چهار از بعد تالقی، اولین در مافات جبران بحث نیست! هم تالفی

نیست! هم سال، شدن سرگرم در فایدهای نمیخواهیم! خاطرهها با بازی درگیر را خود محکوم ما، بود! ما با اول از این، ببریم! باید را همه ما، نمیبینیم! پندارها این با

بودیم: نکات این دوباره انداختن جا دنبال ما و بودیم شدن پیروز به اندازهای آسیا، فوتبال در ما، داریم! بلندتر سقفی آسیا، فوتبال در ...ما، منزلی آسیا، غرب در آسیا، فوتبال راهبر» و «لیدر عنوان به ما، داریم! بزرگتر بازی دو این پی در باید ما آوردهایم! پدید خــود برای خاص مقامی و ویژه خوبکهبهساختهشدنوپختهشدنتیمملی،کمکهرچهبیشتریکرده

کنیم! برگزار دیگری جور را، خود سوم بازی است، جز خواستهای که باشیم- ملتها جام فینالیست میخواهیم اگر ما، ویتنام، سپس و یمن برابر بازی دو کنیم! شروع عراق از باید نداریم- هم این پریدن! بلند برای بود دورخیزی بود! دستگرمی

تيم‌جور

است! جور کردنی، بازی نوع هر برای جنســش که داریم تیمی

نمودن! برجا پا و ایستادگی به است قادر دفاع، در که داریم تیمی

دقایق همه گرفت! نادیده نمیتوان را زمانشناســیاش که داریم تیمی و ســرعت موقع به اســت! ملی تیم مردان دندان زیر که انگار بازی، کلیدی میگیرد!بهموقعازسرعتخودمیکاهدو«تایمینگ»هراقدامیرا،درست ملی، تیم عملکرد لطف به ملی، تیم سرمایههای بر و میآورد! بهجا صحیح و

میشود! اضافه آن، هر و لحظه هر رعایت خوبی، به و شدت به که است پرســینگ اصل همه، از مهمتر میشود!چهبرابریمنوچهعلیهویتنام!جنسفوتبالایرانی،جنسدیگری

نمیخواند! حریفان، این مقاومت و طاقت و توان با که است کوشش اولین میتواند عراق باشد! واقعی آزمون اولین میتواند عراق

باشد! میتواند اول بازی سوم، بازی باشد! فشار تحمل به قادر آنها دیروز امــا بیفتد اتفاقی تا میایســتند داشــتند. خوبی خیلی عکسالعملهــای سردارآزمونخوشدرخشید.ترابیوطارمی است ماه دو نوراللهی کردند. بازی خوب هم این وجود با و شده اضافه ملی تیم اردوی به دارم. تجربه سال چندین من کرد. کار خوب شایدبابازیکنانبزرگیبازینکردماماماندهام توانایی از حجــم این با امیری وحیــد چرا امیری (البته میکند بازی آسیا در همچنان امیری میکند) بــازی ترکیه ترابــوزان در میتوانددربهترینتیمهایجهانبازیکند. گلزنیهای درباره ملی تیم ســرمربی از یکی او گفت: ملتها جام در آزمون سردار بهتر بازی به بازی و ماســت گلزنان بهترین رهایی مصدومیت از تازه ســردار میشود. و طارمی امیری، میشود. بهتر مدام و یافته قدوسبهاوکمکزیادیکردندتادریکسوم

باشیم. داشته خوبی عملکرد تهاجمی بازی برای ما استراتژی گفت: کیروش

از ما باشد. مسابقه همین خاص باید هم سوم آماده عــراق برابر ســوم بازی برای امــروز من برای مسائل مهمترین از یکی میشویم. است. بازیکنان شخصیتی و روحی آمادگی میخواهم آنها از وقتی همیشــه دارم توقع بازیکنانی از بهتر بروند میدان به و کنند بازی

کنند. عمل دارند حضور زمین داخل که 7 کویت 1980 در فریبا بهتاش گلی. در ایران گل آقــای دومین و زد گل چهار 1984 در گرفــت. لقب تاریخ طور به گل 3 بــا کدام هــر بازیکن ایرانی 2 که شدند گل آقای مشترك محمدخانی ناصر بودند؛ آنها میان در دایی علی 1996 در بیانی. شاهرخ و رکورد و شــد گل آقــای گل 8 بــا کریمی علی هم 2004 در شکست. عالحبیل با مشترك طور به گل 5 با

شد. گلی آقای عنوان صاحب وقت به 14:30 ساعت از دیروز کشورمان ملي تیم جام گروهي مرحله در دیدارش دومین در تهــران این که رفت ویتنام مصاف به 2019 آسیا ملتهاي ملي تیم نفع به صفر بر 2 نتیجه با نهایت در دیــدار کشورمانبهپایانرسیدتابهمرحلهبعدصعودکند. تیم ستاره آزمون، سردار اســپورت، فاکس سایت بازي گل دو هر دیدار این در که را، کشــورمان ملي دیدار بازیکن بهترین عنــوان به رســاند، ثمر به را

کرد. انتخاب

‌ کار تفاوتهای مورد در کیروش برســانند. فرق گفت: قبل به نســبت ملی تیم دفاعی اکثر بود. تایمینگ و نفس به اعتماد آن عمده تلویزیونی بیننده مثل فوتبال در مدافعــان تا شد گله 3 و کرد دبل آزمون سردار اگر برود. گلزنان جدول صدر به موقتا عنوان به بتواند ساله 23 مهاجم این آقایگلیجامملتهابرسد،هفتمین این صاحب کــه بود خواهد ایرانــی چهارمین از ایران میشــود. افتخار و شد مسابقات وارد ملتها جام دوره بوده تورنمنت این ثابت پای امروز تا 4 با ایران تهران، در 1968 در است. خود مسابقه در4 بهزادی همایون گل آقای عنوان هم و شد جام صاحب هم فشــردگی با ما بازیکنان نمیدهند. انجام در البته میکنند. بازی میدان میانه در باالیی چون بودند عصبانیتــر کمــی دوم نیمه ثمر به را بیشــتری گلهای میخواســتند رسولفروغي،کارشناسداوريکشورمان،دربارهقضاوتمحمدتقي الجعفري،داورسنگاپوريدردیدارایرانوویتنام،گفت:داورعملکرد خوبيداشتوتأثیرگذاريخاصيدرنتیجهبازينداشت.اوهمکاري کرد. اشتباه صحنه دو یکي، در تنها و داشت کمکهایش با مناسبي کارتزردطارميدرستبودچوناوباکفپابهمچپايبازیکنویتنام زدکهمستحقگرفتناینکارتبود.صحنهايکهدرمحوطهجریمه داد. بازي ادامه دستور درستي به داور و نبود هند افتاد، اتفاق ویتنام آفساید ميتوانست داور ویتنام تکبهتک موقعیت صحنه در البته

اعالمکندکهباخوششانسياوتوپبهگلتبدیلنشد. گل بازی7 دو در گفت: شاگردانش عملکرد از برآورده را مــن توقعات بازیکنان و زدهایــم کنند. بازی فشرده میخواهند آنها میکنند. عربستان و عراق امارات، را بازی ســبک این بین استراحت وقت در سئو هانگ پارك ميرسید نظر به دونیمهصحبتهايخوبيبابازیکنانشکردهاستچراکه ميکرد. بازي مضاعفي انگیزه با دوم نیمه آغاز در ویتنام جایگزین هم را دوك وان فــان کرهجنوبي اهــل مربي مربي این نیمه دو بین صحبتهاي کرد. توان وان انگوین توانســت تیم این و شــد ویتنام بازیکنان الهامبخــش را کیروش تا کند ایجــاد ایران دروازه روي خطرهایــي کند. خود بازي استراتژي در تغییراتي ایجاد به مجبور

‌گفونگ ‌فرصت‌از‌دست‌رفته‌كون 52 دقیقه در کونگفونگ انگوین حرکت با ویتنــام حتي و بازي کشاندن تساوي به براي خوبي شــانس که مهاجم این حال این با داشت. مسابقه روند تغییر مستقیماً را ضربهاش بود، زده گل عراق مقابل بازي در از بعد ایران بود. ایستاده بیرانوند که فرستاد جایي به تمام را کار و زد 69 دقیقه در را دومش گل اتفاق این گل آقاي بازي دو از گل 3 با آزمون سردار حاال کرد.

ملتهاست. جام ‌ويتنام‌شانسي‌براي‌صعود‌ندارد؟ چنین ویتنام اما رفت ملتها جام بعدي دور بــه ایران اول بازي دو در کاپ سوزوکي قهرمان ندارد. وضعیتي آنها ميایستد. یمن مقابل آخر بازي در و خورد شکست صعود ســوم تیمهاي از یکي عنوان به ميتوانند هنوز نتایج و اگرها و اما به عمده طور به صعودشان اما کنند

است. وابسته گروهها دیگر شاگردانش عملکرد از ملی تیم ســرمربی تعداد با باید اســت معتقد اما اســت راضی پیروزی به ویتنام مقابل بیشــتری گلهای گفت: کــیروش کارلــوس میرســیدند. بازی دو از امتیاز 6 کسب موضوع مهمترین کند قطعی را باالتر مرحله به صعودمان تا بود اینجای تا ما کردیــم. پیدا دســت آن به که بهترین تا کردیــم را تالشمان مســابقات هر در و باشیم داشته بازی هر در را عملکرد شیوه با مسابقه ویژگیهای به توجه با بازی همین به رقابتها این در کردیم. بازی خاص نفس به اعتماد بــا و میرویم پیش منــوال

میدهیم. ادامه را کارمان گفت: بازی جریان به اشاره با کیروش در میکردیم. بازی صعود برای ویتنام و ما درصد 70 از بیــش توانســتیم اول نیمه اگر باشیم. داشته اختیار در را توپ مالکیت میتوانستیمازفرصتهایمانبهتراستفاده کنیمدرهماننیمهبادو،سهگلبهرختکن گلهای نتوانســتیم وقتــی میرفتیــم. پیدا نفس به اعتماد ویتنام بزنیم بیشتری ما دروازه سمت به شوت یک آنها البته کرد. بازی به حاال از و شد تمام هم بازی این زدند. مســابقه این برای و میکنیم فکر عراق با

میشویم. آماده رضایت خصوص در ملی تیم سرمربی تیمي ملتها، جام دوره ســه قهرمان مقابل در ویتنام را خود پیاپي شکست دومین و بود بســته پا و دســت تجربهکرد.ویتناماگرميخواهدبههمراهحریفامروزش کارهاي باید آخر بازي در کنــد صعود بعد مرحله بــه فاکس رسید. اگرها و اما به کارش و دهد انجام فراواني کرده انتخاب را بازي این کلیدي نکات آسیا اســپورت

ميخوانید. ادامه در که است ‌دژاگه‌و‌طارمي‌دفاع‌ويتنام‌را‌به‌چالش‌كشيدند یمن مقابل دیدار در ایران ستاره دو طارمي و دژاگه اوج در دیگر بار یک هم ویتنام مقابل بازي در و بودند ویتنام دفاع چپ سمت طارمي و دژاگه شدند. ظاهر و دونگ هونگ دو و بودند کرده روبهرو مشــکل با را دو این جلوي حدودي تا توانســتند هائــو وان دوان

بگیرند. را بازیکن ‌‌ادامه‌درخشش‌آزمون‌

از بازنشستگي و روسیه فاجعهبار جهاني جام دیگر حاال سردار براي قدیمي داســتان یک مانند ملي بازيهاي تیم بازي دو هر در بازیکن این ميآید. حساب به آزمون قهرماني مسیر در و کرد گلزني امارات در کشورش ملي ملي تیم براي کلیدي مهــرهاي ملتها جام در ایــران همان بازیکن این کرد باور نميتوان اســت. کشورش کشورش ملي تیم از جهاني جام از بعد که است کسي

بود. کرده خداحافظي ‌نيروي‌تازه‌ويتنام‌در‌نيمه‌دوم

بازيکنان‌يمن سعودالسوادی،محمدبارویس،عمار عالالدین الرداعی، مدیر همســان، -46 الحیفی علــی احمد مهــدی، عبدالواســع عبدالــراب، احمــد المطاری،حسینالقاضی03-وحید احمد -83 الساســی عال الخیاط، جباند،احمدالسروریوعمادمنصور سرمربی:‌جان‌كوچيان ‌

تمام اول نیمه در را حریف کار باید یمن، با ایران بازی مثل میدانست که عراق اما بگذارد سر پشت را نیمه این گل دو با توانست و داشت هجومی شروعی کند جبران برای کرد سعی یمن هم و کشید عقب حدودی تا عراق هم دوم نیمه در نبودند موفق امر این در یمنیها کند. وارد فشــار عراق دروازه به خورده گل دو گلزنی به موفق خود حملههای معدود از تلفشده دقایق در عراق سبزپوشان اما کشاندند. ایران با بازی به را چهارم گروه در صدرنشینی جنگ گل، سه با و شده سردارآزمونبعدازتعویضکنارخطبهموضوعیمعترضبودکهبرخیتصور این ماجرا اصل اما دارد. اعتراض کیروش کارلوس به تعویضش بابت او کردند سردار و شود خارج زمین از زودتر بود کرده اشاره آزمون به چهارم داور که بود فکری چه هســتیم، ســوم گل زدن دنبال و جلو صفر بر 2 ما بود گفته او به دنبال من کردی فکر واقعا بیایم؟ بیرون زودتر میگویی من به که کــردهای

هستم؟! کردن تلف وقت

عكس:مهدیزارع

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.