ایستادهمثلسردار،شجاعوتهاجميمثلتیمکيروش

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

‌يات‌ در‌مورد‌تيم‌باشــگاه پيكان‌چه‌صحبتي‌داري،‌با‌ ‌يتوانيد‌سهميه‌كسب‌كنيد؟ فركي‌م متوالي بازي هفت در قبل فصل ما پيروزشديموامسالهمدرمقطعي روند نتوانســتيم اما بوديم خوب اينكه تا دهيم ادامه را خوبمــان تصميمبهتعويضمربيگرفتهشد؛ با خوبي شــرايط وجــود اين بــا ميكنيم تالش و داريم حسينآقا

سهميهكسبكنيم. تعداد‌مدعيان‌اين‌فصل‌زياد‌ اســت،‌با‌اين‌وجود‌قادريد‌

سهميه‌كسب‌كنيد؟ بقيه از چيزي و است خوب ما تيم

ندارد. كم مدعي تيمهاي

كرمان علی(ع) امام در‌مورد‌تيم‌اميد‌در‌آستانه‌ حضور‌در‌تورنمنت‌قطر‌چه‌

صحبتي‌داري؟ خوبي شرايط ما تيم شــكر را خدا تيم خدمت در بازيكنان همه و دارد اردو در شكاري رضا تنها هستند.

نشد. حاضر ‌يتوانيد‌توقعات‌را‌برآورده‌ م

كنيد؟

و دارد ايدهآلي وضعيت اميد تيم موجب خوب تداركاتي بازيهاي شدهدرشرايطمناسبيقراربگيرد. بهترين ميتوانــد مســئله اين تيم صعود براي انشاءا... را شرايط فراهم المپيك به كشورمان ملي در را تالشمان نهايت هم ما كند. تا داد خواهيم انجــام رابطه اين

سهميهكسبكنيم. در‌تيم‌اميدب‌ايدب‌ا‌چند‌مهاجم‌ خوب‌رقابت‌داشته‌باشي،‌در‌

سيرجان گلگهر كرمان- مس

شيراز فجرسپاسی اراك- آلومينيوم

۰۰:41

۰۰:41

۰۰:41 بازي دفاعي كه تيمهايي برابر نتيجهگيري تيم كه همانطور است. ســخت ميكنند سختي به ايران با مصاف در اســپانيا ملي شبيه ايران برابر ويتنام نمايش شد، پيروز تفاوت اين با بود؛ اسپانيا برابر ملي تيم بازي ويتنام از بهتر خيلي دفاع در ايران تيم كه

شد. ظاهر تيم ساده بازي آخرين ويتنام با ديدار كيروش كارلوس دليل همين به و بود ملي بازي آنها به بود عالقهمند كه بازيكناني به با ديدار كه بعدي بازي از اما داد بازي دهد، ثابت تركيب به ملي تيم بود خواهد عراق احتماالً بعدي بازي در برميگــردد. خود ملي تيم تركيب بــه جهانبخش عليرضا بازي ابتدا از هم رضاييان رامين برميگردد. شرايط اصلي، نفرات بازي با و كرد خواهد

ميشود. بهتر ملي تيم روي ويتنام ملــي تيم كه حمالتي صحنه دو يكي، در كه داشت ايران دروازه شود، ويتناميها گلزني باعث ميتوانست دفاعيمان خط ضعف خاطر به صد تا صفر در ويتنام حتي تيمها همــه چراكه نبود بازيكنان تالش است مسلم آنچه اما راست هم اعداد با بازي ملي تيم تحليــل در تداركحملهتبحردارند.كمااينكهديديم و اعداد نه ميزند رقــم را نتيجه زمين در 4-1-4-1 شيوه با ملي تيم اســت. مطرح رسيد گل به بار دو عراق با بازي در تيم اين سيستمها. و بود تغيير قابل سيستم اين كه كرد بازي را ميدان امتياز يك با ميتوانست حتي و ويتنامحريفسرسختيبرايتيمملي مهدي كشــيدن جلو با حمله زمــان در را بازي پاياني ثانيههاي در كه كند ترك چالش اين نشد. ما مغلوب آساني به و بود تغيير 4-3-3 به قدوس ســامان و طارمي بهترين حاضر حال در ملــي تيم باخت. بود ملي تيم براي شــيرين چالش يك هم هم دقايق از برخي در سيستم اين ميكرد. در را بازيها دفاعــي خط و حمله خــط بهخصوصكهاينچالشدرمرحلهگروهي 2-4-4لوزيمیشد؛باجلوكشيدنمهدي

دارد. اختيار شد متوجه ملي تيم داد. رخ ملي تيم براي سمت به قدوس ســامان انتقال و طارمي آيا اينكه حال نكنيم. دريافت هم گلی و بزنيم گل ۷ توانستهايم انجام آسيا ملتهای جام در هم را خود بازی دومين ملی تيم

يا است بوده قبول قابل ما بازی سبك و ملی تيم تهاجمی بازی ما دهد. شكست تهاجمی بازی يك در را ويتنام توانست و داد

مهاجمان و كارشناسان از چند تنی با را آن كه است سؤالی نه، دستور در را تهاجمی و ســرعتی بازی هم يمن مقابل بازی در

بخوانيد. را پاسخها اين كرديم. مطرح ملی تيم پيشين بازی دو مجموع در و زديــم حريف بــه گل 5 و داشــتيم كار هستيم تالش در كشور فوتبال اول نكرديم رســانهاي را موضوع اين و و ورزش كل اداره هــدف چــون و ورزش وزارت و اســتان جوانــان جوانانتبليغنيست.اقداماتخوبي نيروي به و شده انجام زمينه اين در خاطر اطمينــان هــم انتظامــي بازگشت و پاس تيم از كه ميدهيم كشــور فوتبال به تيم اين دوبــاره آنقدر موضوع اين كنيــم. حمايت جوانان و ورزش وزير كه است جدي نيروي فرمانــده با شــخصا گفته كرد خواهد صحبت كشور انتظامي وداورزنيراهممأموركردهمقدمات به تهران پاس تيم دوباره بازگشت در جلسات و كند فراهم را فوتبال نتيجه بــه دســتيابي تا باره اين

داشت. خواهد ادامه مطلوب سؤال اين به پاسخ در تهران استان پاس امتياز بــا تهران پاس آيا كه سر از را خود دوباره حيات همدان پاس تيم گفــت: گرفت؟ خواهــد تا دارد حضور سوم دسته در همدان چهار برگردد بازيها اول سطح به در اين و كشيد خواهد طول ســال فصل هر كه بــود خواهد صورتي در و باشد داشته را عملكرد بهترين ما كند. صعود باالتر دسته به نهايت نيتمانايناستكهامتيازيكتيم تهران پــاس براي را اولي دســته از دوبارهاش شروع تيم اين و بخريم دسته قهرماني فوتبال رقابتهاي باشــد. كشــور باشــگاههاي اول نزديك گفت: پايان در گلمحمدي مورد در كه است نيم و سال يك به سطح به تهران پاس تيم بازگشت ورزش كل مدير اعالم براساس وجواناناستانتهرانتيمپاستهران بهزوديباخريدامتيازيكتيمدسته قهرماني فوتبال رقابتهاي به اولي كشــور باشــگاههاي اول دســته را خود دوباره حيــات و برميگردد گلمحمدي رضا كرد. خواهد اعالم صحبت ورزش راديو با اينباره در كه جوانان و ورزش وزير گفت: ميكرد، اشتري سردار با باره اين در زودي به صحبت انتظامي نيــروي فرمانده آغاز پاس دوباره حيات تا كرد خواهد نيروي بدنــي تربيت البته شــود. فوتبال در تيمداري با بايد انتظامي موافقتكند.صحبتهايابتداييدر آنها و اســت شــده انجام باره اين

كردهاند. موافقت جوانــان و ورزش كل مديــر بازي به ضدحمله دفــاع از را بازياش تغيير اين در و اســت داده تغيير تركيبي ممكناستايراداتيدربازيتيممليديده با ديدار در آن از چشــمههايي كه شــود اين در ما كه بهخصوص شد. نمايان ويتنام در رســيديم. برتري به گل دو بــا بازي نقصانهاي درباره كم، گلهاي با پيروزي

ميشود. صحبت بيشتر تيم از بعد تقوي محمد برساند. پايان به پديده در گذشــته فصل تلخ تجربه حضور هفته 8 باعث تنها كه مشهد اودرليگبرتربهعنوانمديرفنيشد در خود تجربه دومين در امســال تا آورد دوام نيمفصل تراكتورسازي دلخوري با جنتلمن آقاي نهايت در را ايران فوتبال اتفاقات بســياري از در تقوي بازگــردد. اروپا به و ترك كه گرفت را تصميم اين شــرايطي تمامياخبارازتوافقنهاييبانساجي مازندرانوهمينطوريكتيمدسته اسبق ستاره اما داشت حكايت اولي از داد ترجيح اســتقالل و ملي تيم و گرفته فاصله فعلي پرتنش فضاي پيش در را ايران از دوري و آرامش راه بگيردبلكهدرآيندهباشرايطبهتري

شود. هموار فعاليتش زمينه تيممليدربازيباويتنامهمتهاجميبازي در را ميدان و توپ حريف از بيشــتر و كرد چند با بار اين كه تفاوت اين با داشت اختيار گل به بار دو تنها و شــد ميدان وارد تغيير با بازي در ملي تيم نبود قرار البته رســيد. جام همين در و برسد گل به بار 5 هم ويتنام و فليپين با مصاف در كرهجنوبــي ديديم و رســيد گل به بار يك تنها قرقيزســتان با مصاف در حتي استراليا چون مدعياي

خورد. شكست صفر بر يك اردن براي خوبي تجربــه هم تجربه ايــن

بود دســتيارانش و كــيروش كارلــوس بهخصوصكهخطحملهتيمويتنامدرچند چالش به را ملي تيم دفاعي خــط صحنه، دو از بهخصوص اشــتباه دو يكي، كشيد. ما دفاعي خط هنوز داد نشان مياني مدافع شاهد بازي اين در است. نشــده هماهنگ مرتضي كنــار در كنعانــيزادگان بازي بهجاي هم وريا و بوديــم پورعليگنجــي حضور دو اين آمد. ميدان به رضاييان رامين تيم تركيب در قدوس سامان بازي همراه به ترابي، مهدي جاي به بازي ابتداي از ملي كارلوسكيروشودستيارانشرابهنتيجه

رساند. خواهد جديدي بازي اين در كه نتيجهاي از نظر صرف

بود؛ مهم ملي تيم نخوردن گل خورد رقم تيم تهاجمي بازي سبك ادامه همچنين ســالهاي در ملي تيم صورت هر به ملي. ســبك كه اســت بار اولين براي اخيــر قطع رســمي صورت به هســتند تراكتورســازي با را خود همكاري علني با پنجشنبه روز از كرد. اعالم هدايت از تقوي اســتعفاي شــدن تبريزيهاشايعاتوگمانهزنيهااين در را خوشاخالق و محجوب مربي مربي بدون نيمكــت نزديكيهاي بازگشت با بلكه داد قرار نســاجي خسته شهر تيم زادگاهش، به تقوي طرفداران شود. خارج بالتكليفي از از استقبال انتظار در كه قائمشهري شــوك با يكباره به بودند مربي اين محمد چون شــدند روبهرو ديگري تقويبامدادشنبهباانتشارپستيدر و ايران ترك از اســتانبول فرودگاه بازگشتبهانگليسبرايحضوركنار ترتيب اين به تــا داد خبر خانواده را خود اطراف گمانهزنيهاي تمامي از رسمي استعفاي از بعد روز ســه رهبــري نيمكــت روی حضــور و گمانهزنيها اوج در تراكتورسازي تيمهاي با توافق پيرامون شايعات موفق و موقت سرمربي برتري، ليگ براي را خود چمدانهاي تبريزيها بامداد و بست جزيره به بازگشــت انگليس به تركيه طريــق از ديروز فوتبال در كار عطاي تا بازگشــت محمد ببخشــد. لقايش به را ايران نتايج بهترين اينكــه از بعد تقوي هم از تراكتورســازي با را ممكــن تيم اين تا آورد دســت به پاشــيده باالتر را نيمفصل آذربايجان محبوب به برتر تيم چهار جمع در استقالل از از بعد قبل روز چند برســاند پايان اينكهپيبردسرانباشگاهدرانديشه خارجي مربي يــك از بردن بهــره جوانان و ورزش وزيــر حضور بــا مراســمي طي

قرار بهرهبرداري مورد شهر اين در حيدريه تربت نفري هزار پنج ورزشــگاه در 1388 سال از آن اجرايي عمليات كه ورزشگاه اين ساخت براي گرفت. هزينه ريال ميليارد ۰۰1 مجموع در شد، آغاز هكتار 11 مساحت به زميني جايگاه با همچنين حيدريه تربت نفري هزار پنج ورزشگاه گرفت. صورت خشك، سوناي دوپينگ، آزمايش اتاق ويژه، مهمانان جايگاه خبرنگاران، مربع، متر هزار 15 مساحت به پاركينگ محوطه و مجزا رختكن ماساژ، اتاق

دارد. را خودرو دستگاه ۰۰6 به نزديك گنجايش رقابت با گنبدكاووس كورس اسبدواني مسابقات دهم هفته

سواركاري مجموعه در جمعه روز عصر مختلف دور شش در اسب رأس 55 ميليون 864 مبلغ رقابتها از هفته اين پايان در شد. برگزار شهرستان اين

گرفت. تعلق برنده اسبهاي صاحبان به جايزه عنوان به ريال ۰۰5هزار و برتر ليگ رقابتهاي يازدهم هفته ديدارهاي از يكي در

خانگي ديداري در غرب اسالمآباد زاگرس تيم كشور، باشگاههاي هندبال شــد. برتري صاحب 23 بر 25 حســاب با اصفهان نجفآباد هيئت مقابل بود آنها مسابقه دهمين كه مسابقه اين در پيروزي با زاگرس تيم بازيكنان هيئت كردند، مستحكم جدول صدر در را خود جايگاه و شده امتيازي 19

دارد. قرار جدول قعر در امتياز يك با همچنان نيز نجفآباد اينكه بيان با سمنان استان شمشيربازي هيئت نايبرئيس

مربي گفت: دارد، قرار تعطيلي آستانه در اســتان اين بانوان شمشيربازي

نداريم. استان در شمشيربازي نايبقهرماني سكوي بر تهران در خدمتي نجمه

چهارمين ايستاد. كشور بانوان متر ۰1 بادي تفنگ با تيراندازي مسابقات گراميداشت كشور، قهرماني بادي تفنگ با تيراندازي آزاد مسابقات مرحله بسته ايران برترينهاي معرفي با اسالمي انقالب پيروزي سالگرد چهلمين از خدمتي نجمه ملي، ماراتن اين بانوان متر ۰1 بادي تفنگ رشته در شد. ايستاد. رقابتها نايبقهرماني سكوي بر نقره نشان كسب با خراسانجنوبي

اسوالدوفريرا،سرمربیالسدقطر،اعالمكرددرپايانفصلازمربيگریخداحافظی فصل كه فريرا شد. خواهد او جايگزين ارناندس ژاوی فراوان احتمال به و میكند تيمش هم فصل اين بود گرفته قرار شفر مقابل بار دو و برانكو مقابل بار 4 گذشته با كند. تجربه را برانكو با رقابت بايد ديگر بار يك و است همگروه پرســپوليس با پايان است بزرگتر برانكو از سال 8 و شفر از سال 3 كه فريرا الرايه، روزنامه ادعای پرتغالی مربی میدهد. ژاوی به را جايش و میكند خداحافظی فوتبال از فصــل فصل آخرين در و شده حذف تهرانی سرخابیهای مقابل قبل فصل دو طی السد

میآيد. ميدان به ايرانی تيمهای از انتقام برای مربيگریاش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.