شجاعدوبارهخبرسازشد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

پایشرفت،عصبيشدودنبالدرگیري فیزیکيبابازیکنانحریفبود.اینغائله بادخالتسایربازیکنانختمبهخیرشد داد نشان زرد کارت پولت به نیز داور و اماشجاعبابتهمینتکل،دردقیقه۲۷ را خود جاي و شد تشدید مصدومیتش

داد. حسیني سیداحسان به

پرسپولیس بازي دوم نیمه اواسط در بازي اولین کــه بلژیک یوپن مقابــل اسپایر کمپ در تهراني سرخپوشــان عجیبي اتفاق بود، قطر کشور و دوحه بازي یک دیدار، ایــن اینکه با داد. رخ به خلیلزاده شــجاع اما بود تدارکاتي خاطرتکلشدیديکهدیویدپولتروي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.