تامساترمهاجمجديدتراکتور؟

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

مهاجم یک از عکسی انتشار با آورده ایران این به نوعی به ســاتر تام نام به بلژیکی بازیکن این احتماال که کرد اشاره موضوع لیهری جای و شده سرخپوش است قرار

اروینرادرلیستتراکتورپرکند.

عصردیروزوبااعالمرسمیتراکتورسازی سرمربی عنوان به لیکنس» «ژرژ تبریز جدیداینباشگاهمعرفیشد.ساعاتیپس مشــهور مدیربرنامههای اتفاق، ایــن از به را لیکنس میشــود گفته که بلژیکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.