نتايجهفتههجدهمليگبرترواليبال

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

با شدند. شگفتيســاز برتر لیگ هجدهم هفته در اراک شــهروند و ارومیه درناي چشمان مقابل پیکان را تهران شهرآورد اما مشهد پیام و گنبد شهرداري شکست سرمربيتیممليوالیبالوسرپرستفدراسیونبرد.دراینهفتهحساسترینبازي راتهرانيهادرخانهوالیبالتماشاکردند،جایيکهپیکانوسایپادوحریفهمیشگي مقابلهمقرارگرفتند.ایگورکوالکوویچسرمربيتیممليهمبعدازچهارروزحضور تماشا به را بازي اول ست اواسط از فدراسیون با قراردادش شدن رسمي و تهران در اضافه مهمانان جمع به سوم ست هم فدراسیون سرپرست داوري افشین و نشست پیمان شاگردان جدال نهایت در کرد. برابر چند را بازي هیجان چاشــني که شــد ۳ نتیجه با هم کاله برد. ترکاشوند را قدیمي همتیمي دو ترکاشوند محمد و اکبري باخت با را تبریز شهرداري نتیجه همین با هم اردکان خاتم برد. را نهاجا عقاب صفر - بدرقهکرد.درنايارومیهتیمتهجدوليلیگبرترامادیروزدربازيخانگيباشکست ۳-صفرشهرداريگنبدشگفتيسازشد.دومینشگفتيراشهرونداراکدرخانهاش بود. تماشاگر از خالي سالنش که حالي در مشهد پیام یک ۳- شکســت با زد، رقم برابر نزدیک بازي خانهاش در هم ردهبندي جدول صدرنشین ورامین شــهرداري

ماند. صدرنشین و برد یک ۳- نتیجه با را ارومیه شهرداري صفر تبریز شهرداري ........................................................................... ۳ اردکان خاتم صفر نهاجا عقاب .................................................................................................. ۳ کاله صفر گنبد شهرداري .......................................................................... ۳ ارومیه درناي یک مشهد پیام .................................................................................... ۳ اراک شهروند ۳ پیکان ............................................................................................................... ۲ سایپا یک ارومیه شهرداري ................................................................. ۳ ورامین شهرداري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.