بازیابي تبریزي

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

استقالل به شرایطي در تبریزي مرتضي و ميزد گل خوب ذوبآهن در که آمــد را خود افت دالیل از یکي ذوبآهن تیم مرتضي اما برشمرد بازیکن این جدایي کار جاي این به تا دستکم استقالل در که جایي تا است نداشته خوبي روزهاي او رفتن از صحبت زمستاني تعطیالت در این و باشــگاه که بود دیگر تیمهاي به بازیکنخبرمنتشرشدهراتکذیبکردند. مهاجم هنوز و رفته تیام اینکه به توجه با نشــده اضافه تیم ترکیب به جدیــدي ماندنمرتضيتبریزيیکتصمیمخوب مرتضي بود. بازیکن این و باشگاه سوي از خط در اســتقالل گره ميتواند تبریزي بیشتر شفر که شرطي به کند باز را حمله مرتضي رفت دور در بدهــد. بهــا او به خط در مداوم طور به هیــچگاه تبریزي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.