دارد نظرمربيان به بستگی بازیکردنم جهانبخش:

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

َرد! َد تن بر جامه ناخدا، اگر َرد! ب خواهد كه آنجا كشتي، خدا، ملي تيم بازيهاي چون و چند در را سخن اين درستي ‌مصداق

توان و شــده «تيميتر» روز به روز بازيهايش، كــه ميبينيم

است! گشته تعيينكنندهتر بازي، به بازي روحياش، از پرتعدادي جمع غمخواري با ملتها، جام شــروع از پيش روزهاي و توقعات همه اين ميگفتنــد؛ كه بوديم مواجه ملي تيم دغدغهمنــدان عمل در ميآورد! بهبار عكس نتيجه نمودن، ملي تيم دوش سوار را انتظارات براي خودش جهاني، جام از پس كه توقعي از ملــي تيم كه ميبينيم اما، روحي نيــروي به و كرد اســتفاده چگونه اســت، كرده ايجاد خــودش

يافت! دست كمديدهشدهتري از يكي و ميدانياش قدرت عوامل از يكي ملتهــا، جام در ملي، تيم خودباوري به ملي، تيم است! روح قدرت شوندهاش، بهتر بازيهاي داليل

است! يافته دست ويژهاي

نه‌يمن،‌نه‌ويتنام

بايد هم را يمن كه همانطور كنيــم! ارزيابي درســت را ويتنام

بپردازيم! حالجياش به صحيح و كرده بررسي درست

تيم اكنون؟ رسيدهايم كجا به و بوديم كجا ما چگونه؟ و كرديم چه ما،

بازي هم - بازيهايش در چقدر ملــي، تيم دارد؟ بازي ثبات چقدر ملــي،

دارد؟ آمريت و فرماندهي حريفانش- بازي در تأثيرش هم و خودش برابرعراقچهخواهيمكرد؟برابرعراق،خوابيبايدديداماچهخوابي؟

آيا شــدن) ملي تيم حركتي خطوط تعيينكننده و بازي مالك بابت (از چنين بايد آيا دانســت؟ يمن مايه در و حد در تيمي هم را عراق ميتوان انگاشتن، كوچك را حريف به نگاه اين آيا و داشت غلطي درجه ٠٨١ پندار

نميبرد؟ راه

خلط بدون دارند! را خود داستان هركدام بود! يمن يمن، و است عراق عراق، از نديد، هم ويتنام مثل را عراق بايد حتي امور! كردن قاطي بدون مبحث، راهش و راهش از اما ميبريم را عراق ارادهگرايانه! بازي و فيزيكي بازي نظر

است! بلد ملي تيم را

طارمي،‌مكمل‌سردار قبلازتمامكردنيكنظريكهبهتيممليانداختهايم،الزماست دوبارهاشارهكنيمكهحواسكيروش،جمعجمعاست!تغييراتي

مفيدند! همه و فايدهمندند همه ميكند، ملي تيم بازي وارد او كه متأسفانه كه «نبايدي» نكته يك به ميرسيم بگذريم، كه مزيت اين از عملكرد و خودش اوليه حركات تأثير تحت هنوز طارمي، مهدي هســت!

داد! قرار طارمي آقاي شخيص شخص شروع خوب اگر اول! بازي تمامكننده ميشود كند، شروع خوب اگر و دريافت بايد را مهدي دوم! بازي در فرصتها خرابكننده ميشود نكند،

كمغلط! شروعي و صحيح بازي به واداشت بايد را مهدي مكمل باشد! حمله خط شمشــير دوم لبه ملي، تيم در ميتواند مهدي سردار! مكمل كه، گفتيم نزديك! و دور پاسهاي هدف ترابي! و سامان و سردار

پيوست! قائمشهريها به كريمي، فيروز شد! جدا نساجي از نكونام جواد و فعل اين آيا ولي كريمي! جناب براي شد خوب جواد! براي شد حيف

چقدر؟ ميشود؟ خوب هم نساجي براي انفعال، است! توجه سزاوار سخت هم نساجي ولي دارد قابليت فيروز، از آتي جلســات در داريــم قصد محمدرضاحيدريان،كاپيتاناسبق ما كنيم. دعــوت هــم ملي تيــم از بيش توســعه و ارتقا هدفمان ساحلي فوتبال و فوتســال پيش در كه نفراتي از استفاده با كه است زحمات و كرده تــالش زمينه اين كشــيدهاند، بخش اين در زيادي

كنيم. گذشته از بهتر را شرايط فني كميته كه است اين سعيمان از اســتفاده با فوتســال توســعه نيروهايكارآمدوشاخصدرمسير اين در بردارد. گام توســعه و رشد كميته اعضاي درخصوص جلسه تا پرداختيم بررسي و بحث به فني كميته مجموعه به حضورشــان با با نشست اولين كنند. كمك فني و شد برگزار شمسايي وحيد حضور توسعه و فني كميته در حضور دنبال هم هيچگاه و نميدهم باج حاكم ديكتاتوري و ميشد اداره بدي شــرايط با واقعا اما نبودم بود.آموزشقبالفرماليتهبودوكاربابهبهوچهچهپيشميرفت و نيســت مســائل اين دنبال به اصال انصاريفرد آقاي االن كه اين به را مختلف عقايد و گوناگون تفكرات با افرادي ميخواهد ميكنم فكر كند. پيشــرفت و رفته جلو به كار تا بياورد كميته

شد. خواهد بازتر فعاليت براي فضا حضور‌شما‌در‌كميته‌فوتسالب‌ه‌معناي‌ورودتانب‌ه‌مديريت‌

و‌خارج‌شدن‌از‌حيطه‌بازي‌و‌مربيگري‌است؟

اين در حضور كه كرد تأكيد انصاريفرد آقاي خود اتفاقاً ًال. اص نه قالب من البته ندارد. من مربيگري يــا بازي با منافاتي كميته وارد آن در كامل طور به االن اينكه نه اما دارم دوست را مديريت توانستم و داشته خوبي مديريت بودم كه باشگاههايي در و شوم ميتوانم باشد، الزم كه جا هر ميكنم فكر و بگيرم ياد را مديريت

كنم. استفاده آن از

بازيكنان‌ژاپن

ساكای، هيروكی گوندا، شوئيچی يوتو يوشــيدا، مايا انــدو، واتارو تومچیياسو، تاكههيرو ناگاتومو، كيتاگاوا كويا شيباســاكی، گاكو ريتســو موتو، يوشــينوری ۷۵- گنكی ايتــو، جونيــا ۴٨- دوآن

مينامينو تاكومی و هاراگوچی سرمربی:‌هاجيمه‌مورياسو

نيمه در رسيد. پيروزی به داور لطف به و زحمت به دشوار ديداری در ژاپن سبب را آنها تكگل مشكوک پنالتی يك اما بودند بهتر چشمبادامیها اول شدودرادامهداوريكپنالتیهمبهسودعماننگرفت.درنيمهدومعمانیها به ژاپن تا بود بینتيجه تساوی گل زدن برای آنها تالش اما كردند كار بهتر

كند. پيدا دست مسابقات در خود پيروزی دومين

در كه بود العمز علی ميدان ستاره میداد. را پرگل بازی يك نويد قطر توفانی شروع عربستان از باالتر بازی اين در صفر بر ۶ برتری با قطر نهايت در تا زد گل دو نيمه هر

بزند. رقم را دوره اين پيروزی پرگلترين و رسيده پنجم گروه جدول صدر به دهند». نشــان كامل صورت به را خود توانايي بازي اين و استقالل باشــگاه دو و عراق ملي تيم ســابق ســتاره از خود جالب پيشبيني در اما سرخابيها سابق ســتاره پرسپوليسدرليگبرترمدعيشدجدالايرانباشيرهاي قهرمانايندورهمدعيتكرارجنگايرانوعراقدرفينال 9١٠2 آسيا ملتهای جام فينال در ميتواند بينالنهرين جاي اين به تا تيم دو اين داشــت اعتقاد چون شــد هم پيراهن با سالي دو يكي، كه محمد هوار شــود. تكرار نيز ارائه را ممكن نمايش باكيفيتترين و بهترين رقابتها بازي ايران برتر ليگ در ذوبآهن و پرسپوليس استقالل، سرشناس ستارههاي با «ايران كرد: تصريح محمد دادند. دهه يك عراقي لژيونرهاي سرشــناسترين جزو و كرد و زيرک مربي از بــردن بهره همچنين و اروپا در شــاغل مدير عنوان به بازنشستگي از بعد روزها اين بود گذشته باهوشيهمچونكيروشواقعادرقامتيكقهرمانبازي محبوب چهرههاي از يكي همچنان نفت باشگاه فوتبال كردهاستضمناينكهعراقهمباتفكراتيكهكاتانچدارد جدال آستانه در محمد هوار است. عراق فوتبال سطح در بازي دو در كه ميشود محسوب جوان و بااستعداد تيمي جام گروهي مرحله پاياني روز در ايران با عراق حســاس مراحل به رسيدن براي تيمها بسياري از كرد ثابت قبلي بازي اين بود مشخص هم اول «از گفت: آســيا ملتهاي نهاييشايستهاست.معتقدمديدارچهارشنبهشبدوتيم ميتواندفينالگروهباشد.دوتيميمنوويتنامتوانرقابت جام اين فينال در ميتواند گروهي مرحله در عراق و ايران در تيم دو مصاف رو همين از نداشــتند را عراق و ايران با بردن باال براي تيم دو اين از شايستهتر چون شــود تكرار مشخص را صعود و صدرنشــيني سرنوشــت آخر بازي

نديدم». ديگري تيم جام براي بتوانند عراق جوان بازيكنان اميدوارم كه كرد خواهد

ماهيت مورد در اخير ســالهاي در كميتهفنيوتوسعهبحثهايزيادي فوتسال كميته با موازات به كه شده از ميشود شــنيده ميكند. فعاليت جلسه اين در كه مباحثي مهمترين چند شدن اضافه اوال شــده، مطرح دوماً و كميته اين به شاخص چهره كميته اين نام راســتاي در حركت است.بازگرداندنتيمهايشاخصبه و آموزش بــه ويژه توجه فوتســال، اين آوردن بيرون و رشته اين توسعه مشكالتي و رخوت از محبوب رشته نيز است شده گرفتار آن در اكنون كه ست. پيشرو برنامههاي از

‌يآيد ‌حيدريان‌هم‌م كميته سرپرست پرهيزگار، داود با خود نشست درخصوص فوتسال انصاريفردووحيدشمساييگفت:

بازيكنان‌عمان المخينی، سعد الرشيدی، فيض المسلمی، محمد البرايكی، خالد علیالبوسعيدی،حريبالسعدی، اليحمدی، جميــل كانو، احمــد خالــد ۷۷- القصانــی محســن صالح و صالح ابراهيم الهجيــری،

القصانی محمد ۷۶- اليحيايی سرمربی:‌پيم‌وربيک كارهايزياديكرد.يكيازپيشنهاداتمدراينجلسهبازگرداندن از و زدم حرف دبيــري بزرگ خانواده از بــود. بزرگ تيمهاي است پيشرفت و توسعه به بنا اگر تأسيسات. حرفهاي تشكيالت نتوانم اپسيلوني اگر اما كني فكر فوتسالي چيزهاي همه به بايد براي تماشاگر هزار 2١ فوتسال اين روزي ميروم. كنم، كمك بازيهايمليداشت،پاداشهايخوبميگرفتندوباشگاههاي نيست قضايا اين از خبري االن اما بودند ليگ در زيادي متمول تكميلي جلسه يك است قرار البته كنيم. بهتر را شرايط بايد و

شود. برگزار آينده روز چند ظرف بيشتري افراد حضور با ‌يشد.‌ در‌گذشته‌از‌ماهيت‌كميته‌فني‌و‌توسعه‌انتقاداتي‌م اينكه‌شرح‌وظايفش‌مشخص‌نيست‌و‌به‌موازات‌كميته‌

‌يكند.‌ فوتسال‌فعاليت‌م در بودن جزيرهاي از را كميتــه اين كه اســت اين اصلي هدف افراد و تفكرات و ندهنــد را كســي ورود اجازه اينكه بياوريم. كسي به من شود. برچيده بايد باشند، كميته اين در خودشان هتل البی از خروج حال در كیروش وقتی تيم تا زدند دست برايش تماشاگران اين بود

شود. دبی راهی خوشحال ملی ‌جهانبخش:‌بازی‌كردنم‌بستگی‌به‌نظر‌مربيان‌دارد

بازيكنان‌قطر

حميد ۴۷- رو رو الشــيب، سعد طارق الراوی، بســام اسماعيل، ٠٨حسن عبدالكريم ســلمان، علیعفيف،اثيمماديبو١۷-احمد حســن حاتم، عبدالعزيز فاتحی، اكرم خوخی، بوعالم الهيــدوس،

المعز علی و عفيف سرمربی:‌فيليكس‌سانچس وحيدشمساييوعليداييراباهم و اسطوره دو ميكنند. مقايســه كه فوتبال و فوتسال در گل آقاي دارند. زيادي هم شبيه مختصات شمساييگرچههنوزكفشهايش وارد كه است مدتي اما نياويخته را واديمربيگريشدهوكارنامهبدي خيليها ندارد. حيطه اين در هم و دايي مثــل افرداي ميگوينــد خود تجربه و اعتبار بايد شمسايي راصرفمديريتكنندنهمربيگري دايي علي شوند. حيطه اين وارد و زمينه اين در تصميمــي تاكنون بارها شمسايي وحيد اما نگرفته هم مديريت براي كه داده نشــان آن در او كه تيمهايي دارد. تمايل مديريت گرچــه داشــته حضور حال عين در داشــته، قــوياي و فني مديريــت نيز شمســايي كامل طور به را كارها لجستيكي تحت مجموعه تا ميگيرد برعهده

هدايتشآسيبنبيند. وحيد‌شمســايي‌پس‌از‌بازي‌و‌مربيگري‌حاال‌در‌عرصه‌مديريت‌نيز‌ فعاليت‌خواهد‌كرد.‌او‌به‌عنوان‌يكي‌از‌اعضاي‌كميته‌فني‌و‌توســعه‌

انتخاب‌خواهد‌شد.‌با‌او‌در‌اين‌باره‌گپ‌زديم.‌ ‌هاي‌كه‌در‌كميته‌داشتيد،‌صحبت‌كنيد. در‌مورد‌جلس

تازه ديداري اينكه اول داشتم. جلسه اين از هدف دو من پيشرفت براي تالشي دومي و انصاريفرد محمدحسن با كنم فوتسال.بهصورتتلفنيباآقايپرهيزگاردرتماسبودموتمايل شهرت. نه و هستم جايگاه دنبال نه من داشتند. جلسه اين به از جلسه در حضور از قبل است. چيز ارجحترين برايم فوتسال كه گرفتم اجازه شمسايي امير و شمس درودگر، مثل بزرگاني جلسه اين در فوتسال توسعه با مرتبط مباحثي در ميخواهم هدفم و گفتم را خودم ديدگاه جلسه اين در من كنم. صحبت پيش پايش بكنم كاري بتوانم اگر اســت. فوتسال پيشــرفت شده بازتر فضا كه است اين تصورم ميروم. كه نه اگر ميگذارم، ميتوان كميته اين به اســتخوانخردكردهها شدن اضافه با و هم دور هتل ديگر طبقــه در هم تعدادی صحبت و خاطرهبازی مشــغول و نشسته شدند. ملتها جام سوژههای درباره

‌بارها‌رسيد

بازيكنان‌كره‌شمالی

كيم جين، ال ری گوک، ميونگ ری ری ۷۷- گی سونگ كيم هون، يانگ يونگ كيم بوم، چول كيم ايل، تانگ ســيم چول، هيوک ری ۳۴- ايــل ريم چــول، اون ری جيــن، هيون جيك، يانگ ری ۳۶- هيوک كوانگ

لگوان جونگ و يانگ كوانگ پاک سرمربی:‌كيم‌يونگ‌جون توپ مالكيت ميزان بازي اين در يافت. خاتمه ملي تيم سود در 9۵2 ايران پاسهاي تعداد بود! درصد 2۳ ايران توســط از ســوم دو از بيش اماراتيها واقع به بود. امارات 29۵ برابر اين پاسهاي تعداد سويي از و بودند توپ صاحب بازي زمان به امروز شد. ما ســود به نتيجه اما بود ايرانيها برابر دو تيم وضوحميبينيمشرايطتغييركردهوتيممليبازيتيكيتاكا دفاع همه اين از بعد است عالقهمند و ميگذارد نمايش به را اختيار در توأمان را ميدان و توپ و كند بازي مالكانه كردن، دو حضور البته ملي تيم بازي سبك تغيير در باشد. داشته تيم يك هماكنون ملي تيم است. بوده تأثيرگذار خوب تيم دســت نيمكت. روي خوب تيم يك و دارد زمين در خوب حضور و اســت باز پلني هر اجراي براي كيروش كارلوس هافبك خط در بازي قابليت كه باكيفيت مهاجمان پرتعداد با بار اين و دهد سبك تغيير ملي تيم شده ســبب دارند، را ياد از باشد. آســيا ملتهاي جام فتح پي در تهاجمي بازي ايران گلهاي بيشتر گذشته ملتهاي جام در كه نبردهايم رويضرباتايستگاهيبهثمرميرسيدامادراينجامبيشتر

ميرسد. ثمر به تركيبي كار روي ايران گلهاي و تهاجمي بازي به ملي تيم اســت قرار كه خوب چه

دهد. ادامه خود مالكانه براي كه بــاورم اين بر افزود: ايــران كل است نياز تورنمنتي هر در حضور ميتوان باشــند. آماده بازيكنــان با اصلي تركيــب با را بازيهايــي تركيب با اما بــرد پايان به پيروزي تورنمنت يك قهرمان ميتوان كامل شد.وظيفهمنبهعنوانسرمربياين و مثبت را تيمم بازيكن ۳2 كه است

كنم. حفظ سازنده نگرش با پيروزی دو كسب با كشــورمان ملی تيم برای ديروز ظهر از بعد ويتنام و يمن مقابل گروهی مرحله در بازیاش سومين انجام نقل دبی به ابوظبی از آسيا ملتهای جام عراق و ايران شب چهارشنبه كرد. مكان و میكنند رقابــت صدرنشــينی برای در ديروز از هم عراق تيم كاروان از گزارشی شــد. مستقر دبی ملی تيم اردوی در ديروز آنچه

گذشتبخوانيد. ‌هشب ‌آناليز‌ايران‌تا‌نيم

و كیروش كارلوس شنبهشب بازی فيلم بازبينی به همكارانش را فنی نكات و پرداخته ويتنام ايــران برایجلسهفنیبازيكنانيادداشتكردند. در نفرات اشــتباهات ملی تيم سرمربی سر تا نوشت را ...و پاسكاریها پوششها، فرصتباملیپوشاندربارهايننكاتحرف بازی فيلم هم ديروز صبح كیروش بزند. كرد. تماشا بار دومين برای را يمن عراق-

‌سها ‌ريكاوری‌فيك دقيقه ٠۶ باالی ويتنام مقابل كه بازيكنانی وزنه سالن در ديروز صبح بودند كرده بازی و پرداختند وزنه با كار به روتانا پارک هتــل زدند. ركاب ثابت دوچرخه روی هــم كمی استفاده هتل استخر از هم نيمســاعت آنها از بعد شود. ريكاوری بدنهايشان تا كردند خودشان اختيار در ۳١ ساعت تا نفرات آن و شدند استراحت مشغول برخی كه بودند ارقام و آمار بلكه ويتنام برابر ملي تيم بازي نتيجه فقط نه به را پاس ٠٨۶ بازي اين در ايران بود. ما ســود به هم بازي نامخودثبتكردودردرنقطهمقابلويتناميهايسرعتي ۳٨ ايرانيها پاس دقــت درصد دادند. هم به پــاس ۳2۳ درصد ٨۶ در كيروش كارلوس تيم سويي از و بود درصد

بود. ميدان و توپ صاحب بازي زمان از است. ملي تيم بازي ســبك تغيير بيانگر اينها همه

داد خواهد ادامه جام آخر تا سبك اين با ميگويد كيروش آتي بازيهاي در ملــي تيم بازي ســبك نيســت قرار و آتي ديدارهاي در است طبيعي البته شود. تغيير دستخوش به ايرانيها توپ مالكيت ميزان قوي حريفان با مصاف در و تعداد همچنين و شود كمتر ويتنام و يمن با بازي نســبت مالكانه بازي به ملي تيم اما يابد افزايش نيز حريف پاسهاي جهاني جام در ملــي تيم البته داد. خواهــد ادامه خــود در حريفان كه خاطر اين به كند بازي اينگونه نميتوانست قرار اگر و بودند اسپانيا و پرتغال چون تيمهايي جهاني جام شكســتهاي بســا چه كند، بازي اينگونه ملي تيم بود هم ملتها جام قبلي دوره در اما ميشد متحمل را سنگيني ديدار آمار به میاندازيم نگاهي كرد. فوتبال دفاعي ملي تيم به قوچاننژاد رضا گل با كه مســابقهاي امارات؛ برابر ايران حاال از ميرود. شمار به حياتي بازي براي ميدهيم، انجام كــه كاري هر كه ديداري بود، خواهد عــراق بازي بازي آنها مقابل بــاال تمركز با بايد صدر كســب براي تيم دو هر كنيم. يكديگر بــا اعتبار حفظ و جــدول باشد الزم كاري هر جنگيد. خواهند از بعدي بازي در تــا ميدهيم انجام ملي تيم سرمربي باشيم. بهتر عراق با شاگردانش كه كیروش كارلوس صعود ويتنام مقابل صفر بر 2 برتري مسابقات نهايي يكهشتم مرحله به قطعي را 9١٠2 آسيا ملتهاي جام گروه در خود صدرنشيني به و كرده رســمي ســايت به دادند، ادامه ' در گفت: آسيا فوتبال كنفدراسيون فوتبالبازيبعديهميشهمهمترين يك ما براي عراق با تقابل و است بازي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.