عراقبهشتوجهنم فوتبالایران

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ازعليرضاجهانبخشدربارهشرايطشسؤال گفت: او كه میرسد عراق بازی به اينكه شد، هفته از و است شده خوب پايم شكر را خدا مشــكلی هيچ و میكنم تمرين تيم با قبل كنم بازی اينكه نــدارم. كردن بازی بــرای دنبال به ما دارد. فنی كادر نظر به بســتگی فكر نفر يك اينكه و هستيم تيمی موفقيت كار در باشــد خودش كردن بازی و خودش بچهها همــه و نيســت حرفهای تيمــی،

است. ايران تيم اولويتشان ‌یروش‌را‌گول‌زد؟ ‌‌كاتانچ،‌ك صحبت هم عراق سرمربی مصاحبه درباره اصلی نفرات به ايران مقابل گفته كاتانچ شد. فرصت كه بازيكنانی و میدهم اســتراحت ميدان به چهارشــنبه را نكردند پيدا بازی بعد مرحله بازی فكر االن چون میفرستم فرصت يك شب چهارشنبه بازی و هستيم برایذخيرههاست.كیروشنمیداندچقدر اسلوونيايی سرمربی حرفهای به میتوان با بخواهد عــراق اگر كــرد. اعتماد عــراق ذخيرههايشبازیكندكارلوسهمتعدادی نفرات تا میدهــد تغيير را بازيكنانــش از خصوص اين در كنند. استراحت اصلیاش امروز،فردااطالعاتبيشتریبهسرمربیتيم

بگيرد. را تصميمش تا میرسد ملی بارهای بزرگ كاميون يك ظهر 2١ ساعت دبی به انتقال بــرای را ملی تيم كاروان برای ملی تيــم كرد. بارگيــری احتســاب (با ماه 2 به نزديك

است دور ايران از قطر) اردوی ونيازبهوسايلتمرينیزيادی كاميون، يــك جز به و دارد از پر هم اتوبوس بار قســمت بود. ملــی تيم مختص وســايل تيم اتوبوس از زودتر ساعت دو كاميون از نفر 2 كرد. تخليه را بار و رسيد دبی به ملی هتل پرســنل كمك با تــداركات اعضای وقتی تا كردند منتقل اتاقها به را وســايل میرســند، مقصد به ملــی تيم اعضــای باشند. نداشته وسايلشان بابت دغدغهای

‌تيم‌خوشحال‌ابوظبی‌را‌ترک‌كرد

از ملی تيم اتوبوس حركت زمان ۵١ ساعت كشورهای از كه ايرانی حدود۵١ بود. ابوظبی مالقات برای بودند كرده سفر امارات به ديگر روتانا پارک هتــل به ملیپوشــان بدرقه و رفته دوم طبقه به هم برخی كردند، مراجعه لباس با نفر شدند.2 هدايت البی به كه بودند چند میگرفتند. امضا تيم اعضای از ايران ايرانیمقيمسوئدباسامانقدوسبهسوئدی كردند. محبت او به حسابی و كرده صحبت پيش سال ۴ دارد. ما ملی فوتبال برای را جهنم و بهشت حكم عراق با بازی به توجه با شــد عراق حريف ملتها جام حذفی مرحله در ملی تيم وقتی را عراق بتوانيم میكرديم پيشبينی داشتيم فنی لحاظ از كه خوبی شرايط كه حالی در پوالدی مهرداد اخراج اما برسيم نيمهنهايی به و دهيم شكست كارمان و كنيم پيدا بدی شرايط شد باعث بوديم پيش عراق از صفر بر يك افتاديم عقب عراق از بار دو هم نفره ٠١ ما كه بماند حاال بكشد. پنالتیها به وتوانستيمجبرانكنيمودرنهايتاينكهباوجوداستحقاقیكهبرایصعود داشتيمدرضرباتپنالتیمغلوبشديموناكاممانديم.واقعاآنباختتبديل از يكی ايران میكردند پيشبينی همه چراكه شــد ايران فوتبال جهنم به شرايط در ملی تيم و گذشته سال ۴ حاال باشد. ملتها جام فيناليستهای مقدماتی مرحله در را عراق اگر كه اين اول كند؛ بازی عراق با بايد متفاوتی ببريميامساویكنيممیتوانيمحريفضعيفتریرادرمرحلهبعدیداشته حريف بايد گروه دوم تيم عنوان به ببازيم عراق به ناكرده خدای اگر اما باشيم عراق با جدال يعنی ببينيم. خود روی پيش حذفی مرحله در را سرسختی كه اين هم و میفرستد برزخ به را تيم اين و دارد انتقامی جنبه برایمان هم عراق با بازی میكنيم. پيدا فينال به رسيدن برای را هموارتری راه خودمان حريف كه كنيم بازی طوری بايد و بود خواهد ما فوتبال جهنم و بهشت حاال خوبی تيم عراق آورد. فرود ايران فوتبال به تعظيم سر و شود غافلگير پرمدعا بهترين در باشند عالی هم هرقدر ولی هســتند باانگيزه بازيكنانش و دارد چهارشنبه روز قطعا و هستند كوتاهتر ما فوتبال از گردن و سر يك شرايط جام انتقام اولی كه زد خواهيم را نشان دو تير يك با ايرانی ناب فوتبال يك با حاشــيه يك از باالتر مراحل برای كه اين دوم و بود خواهد قبل ملتهای امنيتخوببهرهخواهيمبرد.خودعراقیهاهممیدانندبازیباايرانچقدر مثل تا هستند غيرمترقبه اتفاقات به اميدوار قطعا و است سخت برایشان به و برسند خود خواسته به ايران كردن نفره ٠١ با اســتراليا در قبلی دوره

شد. نخواهند عربها حاشيهسازی اسير بار اين ايرانیها يقين طور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.