پاداشويژه برايشيرهايبينالنهرين

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

شهر در اقامتشان محل هتل حالي هزار از بيش كه كردند ترک را شارجه اتوبوس تيم ايــن طرفداران از نفــر نتايج ميكردند. اسكورت را عراقيها باعث تيم اين بردهاي و عراق خوب به كشور اين فوتبال فدراسيون شد پاداش ورزش وزير مستقيم دستور كادر اعضاي و بازيكنان براي ويژهاي و سر اقدام اين كه بگيرد نظر در فني عراق رسانهاي سطح در زيادي صداي نظر در پاداش رقم چــون كرد ايجاد گرفتهشدهبنابهادعايعراقاسپورت بينظير گذشته سال چند تاريخ در بينالنهرين شيرهاي تمرينات بود. به هماهنگيهاي طبق دبي شهر در اختصاصي كمــپ در آمــده عمل ميشود برگزار االهلي شباب باشگاه كهبامحلاقامتاينتيمدرهتلتنها

دارد. فاصله دقيقه ٠١ جام ' گروه در عــراق برد دوميــن خورد رقم يمن مقابل آسيا ملتهاي صعود قبــال در پيشبينيهــا تــا به بينالنهرين شيرهاي زودهنگام يكهشــتم مرحله به ايران همــراه نهاييرقابتهاعمليشود.اينبردكه ورزشــگاه در صفر بــر ۳ نتيجه بــا الشارجهبهثبترسيدباعثشدسركو استرس بدون شــاگردانش و كاتانچ برابر حساس جدال در صعود خاص خود شــانس تا بروند ميدان به ايران مسير انتخاب و صدرنشــيني براي امتحان را بعــد مراحل در راحتتر يمن با بازي از بعد عراق كاروان كنند. شــهر در خود اردوي به ديروز صبح شارجهپاياندادوبالفاصلهراهيدبي را ايران با بازي از قبل تمرينات تا شد كند. برگزار توريســتي شهر اين در در خود مخصوص اتوبوس با عراقيها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.