نكنيد توجيه ملي تيم با را دفاعي بازي

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

زده گل ۷ آسيا ملتهاي جام گروهي مرحله از شده سپري بازي دو در ملي تيم دفاع. در هم و اســت حمله فاز در هم تيمها بهترين از يكي و نخورده گلــي و قهرماني براي و شسته تدافعي بازي از دست ملي تيم است واضح كه همانطور گذشته در اما است. تهاجمي بازي دنبال به آسيا ملتهاي جام از دوره اين در خود دفاعي بازي برتري ليگ تيمهاي كه بود شده بهانهاي ملي تيم دفاعي بازي برتر ليگ بازيهاي ميكردند تأكيد هم كارشناســان از برخي كنند. توجيه را فوتبال ويترين عنوان به ملي تيم چون و اســت ملي تيم بازيهاي تأثير تحت

ميگيرند. قرار تأثير تحت هم باشگاهي تيمهاي ميكند، بازي دفاعي ايران تيمي هيچ بوديم. كمگلي بازيهاي شاهد كه البته برتر ليگ رفت دور در هستند هم تيم 9 نميرسد. گل 2 به بازي هر در زدهاش گل معدل برتر ليگ در گفت ميشود اينطور نميرسد. گل يك به بازي هر در زدهشان گل معدل كه و بوديم تيمها تدافعي بازيهاي شاهد بيشتر برتر ليگ بازيهاي رفت دور در

زدن! گل بعد و ميكردند فكر نخوردن گل به ابتدا تيمها خود تدافعي بازي نميتواند برتري ليگ تيم هيچ پس اين از صورت هر به

تيم بازي تأثير تحت برتري ليگ تيمهاي اميدواريم كند. توجيه ملي تيم با را ملتهاي جام در البته كنند. تهاجمي را خود بازي سبك ملتها جام در ملي آسياخيليازتيمهاهمانندايرانارائهگربازيتهاجميهستند.بازيهايپرگل نشان داد، رخ شــمالي كره قطر- بازي در ديروز آنها از يكي كه ملتها جام در

هستند. دفاعي فوتبال با خداحافظي حال در تيمها ميدهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.