مهاجمتيمنفتمسجدسليمانرفتنيشد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

‌مفصل‌اول‌ليگ‌برتر‌ ‌پيمان‌ميري،‌مهاجم‌نفت‌مسجدســليمان‌كه‌در‌ني نتوانست‌انتظارات‌كادر‌فني‌زردپوشان‌را‌برآورده‌كند،‌در‌ليست‌خروجي‌

‌يها‌قرار‌گرفته‌است‌و‌بايد‌براي‌ادامه‌فصل‌به‌تيم‌ديگري‌برود.‌ نفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.