ازفيلممستند«افتخارمنسپاهان»رونمايیشد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ب‌ه‌مناسبت‌3۲‌دی،‌سالروزب‌هر‌هبرداریا‌ز‌شركت‌فوالد‌مباركها‌صفهان،‌ديروز‌در‌سينما‌سپاهانا‌صفهان‌واقع‌در‌چهارباغ‌ از‌مســتند‌«افتخار‌من‌سپاهان»‌‌رونمايی‌شد.‌اين‌فيلم‌مستند‌كه‌به‌همت‌واحد‌مستندسازی‌روابط‌عمومی‌باشگاه‌

ا‌ز‌همسويی‌ورزش‌و‌صنعت‌دارد. ا‌صفهان‌تهيه‌شد،‌حكايت سپاهان‌و‌حمايت‌روابط‌عمومی‌شركت‌فوالد‌مباركه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.