بود سایپا دوران به کارلوس اشاره

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

برود. اروپا به پرسپولیس کــه اینجاســت مســئله حرفهــای روی پرسپولیســیها احساس و شده حســاس کیروش مهرههای پراندن قصد او میکنند مؤثراینتیمرادارددرحالیکهبعید از تمجید با کیروش میرسد نظر به منظوری چنیــن ترابی و امیــری بازیکن اصال که امیری باشد. داشته که هم ترابی و نیست پرســپولیس بعید خیلی و شده پرسپولیسی تازه آخر تا (حداقل زودیها این به است

برود. اروپا به امسال) لیگ است دورهای به کیروش اشاره

بازی ســایپا در ترابی مهــدی که اما داشت پیشنهاد هلند از و میکرد مخالفت او جدایی با ســایپا باشگاه مقطعی در هم امیری مورد در کرد. پیشنهادبهتریداشتولیبهخاطر

کرد. انتخاب را ترکیه مالی مسائل کنفرانس در کــیروش کارلوس ویتنام با بــازی از بعد مطبوعاتی صحبتهاییکردکهباعثجنجال شدودوبارهعدهایازپرسپولیسیها کردند. حملــه او بــه همه) (نــه گفت امیری مــورد در کیروش آسیا در او چرا که میکنم تعجب در امیری که حالی در میکند بازی طبعاً و میکند بــازی ترکیه لیگ بازیکن او کــه میداند کارلــوس اما کیروش است. ترکیه ترابوزان درباره هــم را مشــابهی جمالت مهدیترابیگفتهبود؛اینکهاوهم بعضی ...و اروپاست در حضور الیق کارلوس به هم پرسپولیســیها از میدهد خط چرا که کردند حمله در شوند جدا پرسپولیس بازیکنان ترابی بود گفته کیروش که حالی میتواند و است مستعدی بازیکن در درخشــش مــاه ۶ از بعــد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.