افزایشتمریناتهوازیوکاهشکارباوزنه

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

صبح تهرانسر نفت ورزشگاه در روز سه طی قطر به سفر از پیش پرسپولیس اصلی بخش سرد، هوای و برف بارش به توجه با که کرد تمرین ظهر از بعد و دیدیم. توپ به پا را بازیکنان کمتر و داشت اختصاص وزنه با کار به تمرین بخش هم آن و دارد تهران تمرینات با عمده تفاوت یک قطر در تمرینات اما پیدا افزایش بدنی کارهای به نسبت روز به روز که اســت تاکتیکی کارهای ســعی و دارد هوازی تمرینات به هم ویژهای نگاه قطر در برانکو میکنــد. چند قطر تمرینات فشار برســاند. خود اوج به را بازیکنان دوندگی میکند بخش و شد خواهد کاسته آن فشار از کم کم و اســت تهران تمرینات برابر پرسپولیس تا میرسد پایان به تاکتیکی کارهای با تهران در تمرین پایانی با را بازیهایش باید که تیمی شود. جام سه در پرفشار نیمفصل یک آماده میکند پیدا ادامه برتر لیگ در فشرده رقابت آن از بعد و کند آغاز حذفی جام کار تا میشود شــروع آنها برای آسیا قهرمانان لیگ اســفند اواســط از و پرسپولیسیهابهاوجخودبرسد.پرسپولیسدرنیمفصلدومکاردشوارتری بگذارد سر پشت را خوبی بدنسازی فصل باید و دارد اول نیمفصل به نسبت و خستگی بدون دوم طوالنی نیمفصل و نیاید بازیکنان سراغ مصدومیت تا

یابد. پایان فرسودگی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.