انصاریان:نميخواستمدلکسيرابشكنم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

اگر کنم. خدشهدار را غرورشان که شده، ناراحت حرفهایم از کسي عذرخواهيميکنموليمنظورمن زد گزارشگر آن که بود حرفهایي هنگام بگویم او بــه خواســتم و داخل اتفاقات فکــر به گــزارش، انصاریان علي من باشــد. زمین و صدا در اجرا قوانیــن و هســتم باشید مطمئن ميدانم. را ســیما مســئولیتهایم از فراتر را پایــم مردم ميخواهد دلم نميگذارم. کسي و باشند شاد همیشه ایران همجرأتنداردبهآنهابگویدباالي

ابروست!» چشمتان نفر یک که ببینم و بنشینم ساکت مردم مورد در دیگر، کشــوري در غیرواقعي حرفهاي ایران مزهپراني یــا ميزنــد

میکند.» همچنین او این «با کرد: اضافه دلم اصــال حــال آدمی نميخواهــد و باشــم جنجالــي بیاورم زبان به را مســائلي مردم بشــکند. را دیگران دل کــه برادرانم و خواهــران افغانســتان نبودم آن دنبال به هرگز و هستند انصاریان علي طعنههاي ماجراي گزارشــگر به ورزشــگاه برنامه در یمن، و ایــران دیدار افغانســتاني شرایطعجیبيراایجادوموجبزرگي

کرد. پدیدار را مورد در مسائلي گزارشگر آن پخش هنگام صحنهها برخي حذف و بود کرده مطرح ایران در فوتبال به تندي نسبتا جواب نیز انصاریان

داد. او لهجه تقلید با البته که جوابي اعتــراض وقتــي بــود. همــراه رسانهاي افغانستاني گزارشگران کشور این مردم از انصاریان شــد، «منظور گفت: و کرد عذرخواهي آن حرفهاي فقــط من گزارشگربودنهمردمعزیز

افغانستان.» کشور همیــن در در انصاریان رابطه گفت: مصاحبهاي آن در که «مسائلي غرور کنم احســاس مردمکشورمرانشانهرفته، در و ميکند ایجاد حساسیت برایم هر حاال ميکنم. صحبت موردش نميتوانم من باشــد. که موضوعي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.