بودیمیرخریديبرايروينیمكتذخیرهها؟!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

قرار ایوانکوویچ برانکو مدنظر که اســت کرواتی بازیکن نام بودیمیر ماریو در بازیکن این ميشود. ســرخپوش زودي به ندهد، رخ اتفاقي اگر و گرفته نميرسد نظر به که شده اضافه پرسپولیس قطر اردوي تمرینات به حالي علي حاضر، حال در باشد. داشته اصلي ترکیب در حضور براي زیادي شانس علیپور،سیامکنعمتي،مهديترابي،مهديشریفيوامیدعالیشاهمدعیان را وینگرها پست در بازي توانایي البته و هســتند حمله خط در بازي اصلي آدام رفیعي، سروش رسن، بشار چون بازیکناني نکنید فراموش دارند. نیز ســختي مبارزه اصلي، ترکیب در حضور براي نیز نوراللهي احمد و همتي یک عنوان به بودیمیر دارد امکان ترافیک، این به توجه با داشــت. خواهند سرخپوش راه در مشکل تنها شود. اضافه سرخپوشان جمع به نیمکتنشین که است دیناموزاگرب باشگاه از رضایتنامه دریافت ماجراي بودیمیر، شدن جدا ميتواند جانبه دو توافق با و پول پرداخت بدون ميگوید بازیکن خود پرداخت به مجبور کار این براي که هستند آن نگران پرسپولیسيها اما شود

برود. باال بازیکن قیمت و شوند بیشتري دالرهاي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.