حریفاحتمالیپرسپولیستقویتشد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

پرسپولیس شد مشخص آسیا قهرمانان لیگ جدید فصل قرعهکشی از بعد النصر تیمهای بین پلیآف برنده و عربستان االهلی قطر، الســد تیمهای با النصر باشگاه رو همین از است. شده همگره ازبکســتان پاختاکور و امارات لیگ در قویتر چه هر حضور و تقویت برای پرســپولیس احتمالی حریف قراردادی عقد با را کورینتیانس برزیلی هافبک دوترا جونیور آسیا قهرمانان

گرفت. خدمت به ماهه ۶

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.