بخشدفاعی؛محمدپنجعلی

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

‌یگنجی؛‌۲‌اشتباه‌عجيب! ‌‌مرتضی‌پورعل

و هوایی بازی در که ما وسط دفاع ثابتترین پورعلیگنجی مرتضی اشتباه دو ویتنام مقابل دیدار این در دارد خاصی تبحر زمینی باشد بوده اتفاقی اشتباهات این امیدواریم داشت. عجیب هم مرتضی از نباشــد. مربوط بلژیک لیگ در افت به و ملتهای جام دومین در که میرود بیشتری انتظار را آن پتانسیل او کند. بازی باالتری سطح در خود

بگیرد. لقب آسیا مدافع بهترین که دارد ‌یزادگان؛‌نمره‌قبولی‌گرفت ‌‌محمدحسين‌کنعان

ویتنام مهاجم از توپ سر یک کنعانیزادگان چه گر خوردامادرسایردقایقبازیدرجدالبابازیکنانحریف

حضور و ملی تیم اولیه ترکیب دیدن شاید داد. نشان موفق کنعانیزادگانکمیباعثنگرانیفوتبالدوستانبودامااونمرهقبولی باشد! فیکس هم عراق برابر نیست معلوم چند هر گرفت.

‌‌اميد‌ابراهيمی؛‌شوت‌بزن‌فرمانده! هافبک یک با جهانی جام خالف بر که ایران ملی تیم فعلی سیستم در که اســت میانی خط بازیکن تنها ابراهیمی امید میکند بازی دفاعی و زحمتکش فرمانده یک امید میشــود. دیده دفاع خط به چســبیده شاید میکند. استفاده خود باالی پتانسیل این از کمتر که است شوتزن اما باشد حاضر دفاعی امور در بیشتر او میکند ایجاب کیروش تاکتیک

بزند! هم شوت ابراهیمی داریم توقع حال هر به

‌نشيت ‌‌عليرضا‌بيرانوند؛‌آقای‌کلي بیرانوند کلینشیتهای میکردند تصور همه دیدار این از قبل تا شاید گلر این اما باشــد ایران دروازه روی خطر ایجاد عدم خاطــر به لرستانیبرابرویتنامیکموقعیتتکبهتکعالیازمهاجمان پرتابهای با بیرانوند گرفت. دوم نیمه ابتدای در حریف حمالت ضد نوبــت دو یکی، در نیــز دســتش بلند

دید. تدارک ایران برای خطرناکی ‌‌وريا‌غفوری؛‌انتظار‌بيشتری‌داشتيم تیم استقاللی راست مدافع غفوری، وریا عملکرد خوبی بازیکن که او بود. انتظار حد از پایینتر ملی، درخشان نتوانست دفاع در نه و حمله در نه خیلی است با دیدار در نیست بعید ضعیف نمایش این با و شود ظاهر در رضاییان بدهد. رضاییان رامین به را خود جای عراق ملــی تیم هم وریا البته بــود. داده گل پــاس یک یمن برابر قبلی مســابقه است. خوشنفس و چندپسته فوتبالیستی

‌جصفی؛‌باتجربه ‌‌احسان‌حا است طبیعی باشد داشته کارنامه در ملی بازی ۰۰۱ باالی که بازیکنی ازتجربهباالییبرخوردارباشد.حاجصفیدرلحظاتیکهویتنامیهاحمله را همه بودند شتابزده و سراسیمه ایران جوانترهای برخی و میکردند وجود به خوبی تعادل دفاعی خط چپ سمت در او کرد. آرامش به دعوت

است. آورده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.